>
Fa   |   Ar   |   En
   کشف عوامل شکل‌دهنده، ویژگی‌ها و مولفه‌های جهادی‌بودن منابع انسانی از منظر قرآن کریم  
   
نویسنده الهیاری بوزنجانی احمد ,رحیم نیا فریبرز ,انصاری محمدعلی ,مرتضوی سعید
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1396 - دوره : 9 - شماره : 4 - صفحه:31 -54
چکیده    هدف از انجام پژوهش حاضر، شناخت ویژگی‌ها و مولفه‌های جهادی‌بودن و عوامل شکل‌دهندۀ آن با جهت‌گیری نگرش‌ها و رفتارهای شغلی منابع انسانی بود. برای‌این‌منظور، با استفاده از روش تحقیق موضوعی قرآن کریم به بررسی مجموعه‌ای از آیات قرآنی مرتبط پرداخته شد و مفهوم جهادی‌بودن و عوامل موثر بر آن، از بطن آنها استخراج شد. یافته‌ها نشان داد، جهادی‌بودن، مفهومی است که ویژگی‌های آن در قالب مولفه‌هایی دوازده‌گانه و ابعادی چهارگانه‌ با عناوین آرمان‌خواهی، ایثارگری، جذب حداکثری و خردورزی انعکاس یافته است. افزون‌بر‌این، مشخص شد که ریشه‌های شکل‌گیری و تقویت این مفهوم در توکل، التزام عملی و ارزش‌محوری افراد نهفته است که دراین‌میان، توکل و یقین‌مندی افراد  ضمن تاثیرپذیرفتن از ارزش‌محوری آنها، در تعامل با یکدیگر موجب تقویت جهادی‌بودن آنها می‌شود. به‌عنوان یک نتیجه کلی، منابع انسانی جهادی عبارتند ازکارکنانی باانگیزه که در محیط کاری خود، منشا اثر بوده و آرمان‌خواهانه و با تکیه‌بر تعقل و خردورزی، در راه تحقق اهدافی ارزشی، ایثارگرانه تلاش می‌کنند.
کلیدواژه جهادی‌بودن، ایثارگری، آرمان‌خواهی، فرح‌بخشی، خردورزی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم اداری و اقتصاد, گروه اموزشی مدیریت, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم اداری و اقتصاد, گروه اموزشی مدیریت, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی, گروه پژوهشی مدیریت اسلامی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم اداری و اقتصاد, گروه اموزشی مدیریت, ایران
 
   Discovering the Forming Factors, Characteristics and Components of Human Resource Jihadi State from the View of the Holy Qur'an  
   
Authors Allahyari Bouzanjani Ahmad ,Rahimnia Fariborz ,Ansari Mohammad Ali ,Mortazavi Saeed
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved