>
Fa   |   Ar   |   En
   مرتع و آبخیزداری   
سال:1396 - دوره:70 - شماره:2


  tick  بررسی نقش عوامل ساختاری در فراوانی منابع آب منطقه کارستی مهارلو با استفاده از سنجش از دور و Gis - صفحه:263-275

  tick  بررسی ارزش رجحانی گونه ها ی مرتعی برای گوسفند و بز (مطالعه موردی:سایت صالح آباد در استان ایلام) - صفحه:277-286

  tick  بررسی عوامل موثر بر مدیریت زمانی چرای دام در مراتع استان لرستان (مطالعۀ موردی: شهرستان کوهدشت) - صفحه:287-297

  tick  ارزیابی راهکارهای مدیریت بحران دریاچه اورمیه با تاکید بر مشارکت حداکثری بهره‌برداران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیمینه‌رود) - صفحه:299-314

  tick  ارزیابی پتانسیل گونه‌هایAgropyron Intermedium (Host) P. Beauv. و Dactylis Glomerata L. در گیاه‌پالایی خاک آلوده به نفت خام سبک در شرایط گلخانه‌ای - صفحه:315-331

  tick  بررسی اثرات کاربرد زئولیت بر عملکرد گونه‌های مرتعی Cymbopogon Olivieri ، Medicago Sativa و Medicago Scutellata - صفحه:333-344

  tick  مقایسه کارایی روش‌های رگرسیون بردار پشتیبان و Kنزدیکترین همسایگی در برآورد میزان بار رسوبی معلق در رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه لیقوان چای) - صفحه:345-358

  tick  بررسی ارزش رجحانی گیاهان مورد چرای گوسفند طی فصل چرا در مراتع استپی خشکه رود ساوه (مطالعه موردی: نژاد آمیخته سنگسری-افشار) - صفحه:359-372

  tick  پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی در حوزه آبخیز کسیلیان با استفاده از مدل سلول خودکار مارکوف - صفحه:373-383

  tick  تعیین مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های موثر بر تخریب سرزمین و بیابان‌زایی - صفحه:385-398

  tick  تاثیر طول داده، دورۀ آماری و تعداد ایستگاه‌ها بر تغییرپذیری مقدار عامل فرسایندگی باران در مقیاس‌های زمانی مختلف در ایران - صفحه:399-409

  tick  ارزیابی فشار دام و تاثیر آن بر خطر بیابان زایی ‏ (مطالعه موردی میاندهی فیض‌آباد، خراسان رضوی) - صفحه:411-421

  tick  بررسی کیفیت آب زیرزمینی جهت مصارف شرب و کشاورزیپیش نیازی برای برنامه ریزی آمایش سرزمین در مناطق خشک و نیمه خشک ایران - صفحه:423-434

  tick  تحلیل موقعیت کنشگران و سرمایه اجتماعی ذینفعان در راستای مدیریت مشارکتی سیستم های اجتماعی- اکولوژیک (منطقه مورد مطالعه: روستای حق الخواجه، شهرستان میامی، استان سمنان) - صفحه:435-448

  tick  مقایسه برخی عوامل بومشناختی موثر در انتشار گونه‌های Dactylis Glomerata L. و Thymus Kotschyanus Boiss And Hohen. در جنوب استان اردبیل - صفحه:449-464

  tick  تجزیه و تحلیل پارامترهای کیفیت آب سطحی با استفاده از روش های آمـاری چند متغیره (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز آجی چای) - صفحه:465-478

  tick  ارزیابی اثرات طرح‌های مرتعداری بر سرمایه‌های اجتماعی بهره‌برداران روستایی شهرستان ماهنشان - صفحه:479-494

  tick  بررسی وضعیت و روند تغییرات طوفان های گرد و غبار در ایران در دوره زمانی 1364 الی 1384 - صفحه:495-514

  tick  مقایسه روش‌های تحلیل منطقه‌ای برآورد دبی پیک سیل (مطالعه موردی: حوضه‌های اصفهان سیرجان و دشت یزد اردکان) - صفحه:515-529

  tick  مدلسازی عوامل موثر بر رشد طولی خندق های مارنی و تعیین سهم تولید رسوب حاصل از آنها (مطالعه موردی: حوضه درب خزینه خوزستان) - صفحه:531-541
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved