>
Fa   |   Ar   |   En
   مرتع و آبخیزداری   
سال:1395 - دوره:69 - شماره:1


  tick  بررسی صفات مرفولوژیکی، محتوای رزمارینیک اسید و برخی خصوصیات اکولوژیکی جمعیت های مختلف مرزه رشینگری(Satureja Rechingeri Jamzad) - صفحه:1-12

  tick  بررسی غلظت سرب و نیکل در خاک و گیاه مرتعی Halimocnemis Pilifera در اطراف مرکز دفن زباله حلقه دره کرج - صفحه:13-26

  tick  تحلیل مورفومتری گالی‌ها در ارتباط با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه کجور نوشهر (استان مازندران) - صفحه:27-38

  tick  برآورد رواناب حوضه‏ های شهری با استفاده از مدل Urbs-Uh (مطالعه موردی: شهر بهارستان) - صفحه:39-50

  tick  بررسی تاثیر سیگنال‎های بزرگ مقیاس اقلیمی بر بارش فصلی حوزه آبخیز مهارلو-بختگان - صفحه:51-63

  tick  مقایسه کارایی روش‏های نروفازی، شبکه عصبی مصنوعی و مدل‏های آماری در تخمین رسوب معلق رودخانه‌ها(مطالعه موردی: بالادست حوضه طالقان) - صفحه:65-78

  tick  بررسی کانی‌شناسی رسوبات بستر رودخانه حوزه آبخیز شفارود گیلان به‌منظور تعیین میزان فرسایش‌پذیری و رسوب‌زایی - صفحه:79-92

  tick  ارزیابی اثرات توسعه بر تغییرات کاربری اراضی و قیمت زمین (مطالعه موردی: سد طالقان) - صفحه:93-106

  tick  ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری برای ارزیابی و مدیریت مراتع (مطالعه موردی: مراتع نیمه‌استپی فریدن- اصفهان) - صفحه:107-123

  tick  بررسی تاثیر زمان وقوع رگبار بر اولویت‌بندی عوامل موثر در فرسایش با استفاده از آنالیز حساسیت مدل Wepp (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سنگانه، استان خراسان رضوی) - صفحه:125-140

  tick  پایش خشکسالی با استفاده از شاخص‌ پوشش گیاهی Ndvi (مطالعه موردی: مراتع استان ایلام) - صفحه:141-154

  tick  تحلیل شبکه سیاست‏گذاری و انسجام سازمانی دست‌اندرکاران بخش منابع طبیعی در استان سمنان - صفحه:155-166

  tick  بررسی رسوبدهی جاده‏های جنگلی با استفاده از مدل های Warsem، Sedmodl و اندازه گیری مستقیم تحت شبیه سازی باران - صفحه:167-186

  tick  استفاده از روش تجزیه و تحلیل چشم‌انداز به‌منظور ارزیابی کارکرد اکولوژیکی قطعات گیاهی در تیمارهای مدیریتی مرتع‌داری (مطالعه موردی: مراتع کجور نوشهر) - صفحه:187-199

  tick  مقایسه عوامل تاثیرگذار در خطر زمین لغزش در دو مقیاس مکانی با روش رگرسیون چند متغیره (مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان) - صفحه:201-210

  tick  بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی در الویت‌بندی گزینه‌های مدیریت بیولوژیک منابع حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دره ناری سروستان، فارس) - صفحه:211-228

  tick  روند تغییرات پوشش گیاهی در داخل و خارج قرق در مراتع تنگ لایبید استان یزد طی سال‏های 83-1379 - صفحه:229-244

  tick  طبقه‌بندی پوشش گیاهی و رسته‌بندی آن در ارتباط با عوامل زمین‌شناسی، فیزیوگرافی و خاک (مطالعه موردی: منطقه حفاظت‌شده مانشت ایلام) - صفحه:245-260
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved