>
Fa   |   Ar   |   En
   مرتع و آبخیزداری   
سال:1394 - دوره:68 - شماره:2


  tick  تصمیم گیری چندشاخصه دومرحله ای برای ارزیابی پایداری گزینه های احیای دریاچه ارومیه - صفحه:197-212

  tick  مقایسۀ روش های نروفازی و Scs در اولویت بندی زیرحوضه های آبخیز به منظور اجرای اقدامات آبخیزداری(مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز طالقان) - صفحه:213-225

  tick  بررسی ارتباط متقابل برخی گونه های شاخص مرتعی منطقه ساوجبلاغ با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با استفاده ازروش های تجزیه و تحلیل چندمتغیره - صفحه:227-245

  tick  ارزیابی شدت بیابان زایی با استفاده از مدل Imdpa (مطالعۀ موردی: دشت شهر بابک، استان کرمان) - صفحه:247-267

  tick  مقایسۀ دامنۀ اکولوژیک دو گونۀ Festuca Ovina L و Poa Bulbosa L با برخی متغیرهای محیطی با استفاده از تابع Hof (مطالعۀ موردی: مراتع حوضۀ آبخیز گلندرود) - صفحه:269-285

  tick  پایش اجتماعی شبکه ذی نفعان در حکمرانی محلی منابع آب (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبخیز رزین، شهرستان کرمانشاه) - صفحه:287-305

  tick  تاثیر احداث سازه های اصلاحی بر زمان تمرکز و کاهش دبی اوج سیل (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گاش) - صفحه:307-322

  tick  تحلیل فرایندهای درون رگباری تحویل رسوب معلق تعدادی از زیرحوضه های دریاچه زریوار به کمک الگوی حلقه های رسوبی - صفحه:323-340

  tick  مقایسه روش های زمین آماری و شبکه عصبی مصنوعی در برآورد توزیع مکانی عمق برف (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سخوید، یزد) - صفحه:341-357

  tick  مطالعه تغییرات تولید و مصرف علوفه گونه .Bromus Tomentellus Boiss در مراتع کردان البرز - صفحه:359-370

  tick  شناخت مهم ترین تغییر در مولفه های کمّی و کیفی پوشش گیاهی بر اثر قرق مراتع دشت کالپوش با استفاده از آنالیز چندمتغیره - صفحه:371-383

  tick  برآورد تبخیر و تعرق در حوضه آبخیز طالقان با استفاده از تصاویر Modis و مدل Sebal - صفحه:385-398

  tick  بررسی عوامل موثر بر رسوب زایی لس ها با کاربرد مدل فیزیکی شبیه ساز باران - صفحه:399-412

  tick  تعیین مناسب ترین روش منحنی سنجه و مقایسه آن با شبکه عصبی مصنوعی به منظور برآورد رسوبات معلق(مطالعه موردی: استان لرستان) - صفحه:413-426
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved