>
Fa   |   Ar   |   En
   مرتع و آبخیزداری   
سال:1393 - دوره:67 - شماره:3


  tick  تاثیر چرای بلندمدت گاو در خصوصیات مورفولوژیک ریشه گونه Brachiaria Decumbens و چگونگی توزیع آن در خاک (مطالعه موردی: چراگاه استوایی در کشور مالزی) - صفحه:333-344

  tick  ارزیابی شدت بیابان‏زایی حوزة آبخیز درخت سنجد با استفاده از مدل Imdpa - صفحه:345-358

  tick  طبقه بندی نیمه اتوماتیک ژئومورفومتریکی یاردانگ های لوت با شبکه های عصبی مصنوعی - صفحه:359-380

  tick  مقادیر عناصر معدنی هشت گونه مرتعی در مراتع ییلاقی طالقان - صفحه:381-391

  tick  بررسی تغییرات مکانی برخی شاخص‌های فرسایندگی باران با استفاده از زمین‌آمار در استان خوزستان - صفحه:393-406

  tick  ارزیابی کمّی شدت فرسایش آبی با استفاده از مدل منطقه‌ای برآورد فرسایش و تولید رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نیر، اردبیل) - صفحه:407-417

  tick  بررسی آثار تیمار پیش‌سرما، پتانسیل اسمزی، و تنش خشکی بر رشد گیاهچه‌های جمعیت‌های دو گونة مرزه (Satureja Sahendica و S. Bachtiarica) در دو شرایط ژرمیناتور و گلخانه - صفحه:437-450

  tick  انتخاب بهترین فرمول تجربی برای برآورد زمان تمرکز در حوزه‌های آبخیز شهری (مطالعه موردی: شهر ماهدشت) - صفحه:437-450

  tick  بررسی تغییرات ماهانه و فصلی مقادیر تصاعد کربن در شدت‌های مختلف‏ چرای دام (مطالعه موردی: مراتع قوشه، استان سمنان) - صفحه:451-458

  tick  مقایسه مدل‌های مختلف برای پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوزه آبخیز زنگوان ایلام - صفحه:459-474

  tick  بررسی واکنش‌های مورفولوژیک و شکل‌گیری نبکا در دو گونه کلیر Capparis Decidua)) و لگجیC. Spinosa)) در مناطق خشک و بیابانی - صفحه:475-485

  tick  پیش‏بینی رواناب و رسوب به کمک شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چندمتغیره در مارن‏های آغاجاری - صفحه:487-499
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved