>
Fa   |   Ar   |   En
   مرتع و آبخیزداری   
سال:1393 - دوره:67 - شماره:4


  tick  قابلیت زیرمدل دامنه Wepp در پیش بینی دینامیک رواناب و فرسایش خاک در چند تیپ مرتعی نیمه خشک - صفحه:501-513

  tick  بررسی تاثیر پخش سیلاب بر روند تغییرات نفوذپذیری خاک در استان بوشهر - صفحه:515-524

  tick  تعیین رویشگاه بالقوه گونه Zygophyllum Eurypterum با استفاده از روش تحلیل عاملی بوم شناختی (Enfa) در مراتع شمال شرق سمنان - صفحه:525-536

  tick  بررسی اثر تغییر اقلیم بر ویژگی های خشکسالی دوره آتی با کاربرد مدل گردش عمومی جو Hadcm3 (مطالعه موردی: شمال غربی ایران) - صفحه:537-548

  tick  بررسی تغییرات خصوصیات شیمیایی خاک ناشی از کشت Atriplex Canescens در منطقه حسین‏آباد حپشلو - صفحه:549-558

  tick  تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا بر استقرار نهال و خصوصیات مورفولوژیکی رشد بروموس (Bromus Kopetdaghensis) در شرایط عرصه‏های مرتعی - صفحه:559-570

  tick  بررسی رابطه خصوصیات مورفولوژیکی بذور گیاهان مراتع نیمه‌استپی با Endozoochory - صفحه:571-585

  tick  بررسی روند تغییرات مکانی غلظت رسوب در طول دامنه - صفحه:587-601

  tick  پایش شوری خاک با استفاده از داده‏های سنجنده Aster برای ارزیابی بیابان‏زایی در دشت مروست، استان یزد - صفحه:603-616

  tick  تهیه نقشه حساسیت به خطر زمین لغزش و ارزیابی آن با استفاده از تحلیل آماری رگرسیون لجستیک - صفحه:617-629

  tick  تهیه نقشه شوری خاک سطحی با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای لندست (مطالعه موردی: بوئین‌ زهرا) - صفحه:631-640

  tick  ارزیابی وضعیت فعلی بیابان‌زایی و شناخت مهم‌ترین عوامل تخریب با استفاده از مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان‌زایی (مطالعه موردی: منطقه دامغان) - صفحه:641-655
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved