>
Fa   |   Ar   |   En
   مرتع و آبخیزداری   
سال:1392 - دوره:66 - شماره:3


  tick  ارزیابی توان زیست محیطی سرزمین برای توسعه کاربری مرتعداری (مطالعه موردی: پارسل A حوزه آبخیز سد قشلاق) - صفحه:321-334

  tick  عوامل موثر در پذیرش بیمه مراتع توسط دامداران استان سمنان - صفحه:335-346

  tick  رهیافتی نو در ارزش گذاری اقتصادی کارکرد تولید علوفه مراتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی حوزه آبخیز نوررود، استان مازندران) - صفحه:347-357

  tick  واسنجی روش های مختلف برآورد تلفات بارش در مدل Hec- Hms به منظور شبیه سازی رواناب سطحی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کن) - صفحه:359-371

  tick  بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر خصوصیات سیلاب با استفاده از مدل Hec- Hms (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) - صفحه:373-386

  tick  بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات خاک مراتع شرق سمنان با استفاده از روش های آمار مکانی - صفحه:387-399

  tick  ارزیابی نقشه خطر فرسایش خاک و ارتباط آن با برخی عوامل محیطی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز وازرود، مازندران) - صفحه:401-415

  tick  بررسی حساسیت اراضی به فرسایش آبی و بادی با استفاده از مدل Raizal (مطالعه موردی: اراضی آبیک) - صفحه:417-431

  tick  شبیه سازی رواناب و رسوب با استفاده از مدل Swat در آبخیز چهل چای استان گلستان - صفحه:433-446

  tick  تعیین ارزش رجحانی گونه Bromus Tomentellus با دو روش زمان سنجی و شاخص رجحان - صفحه:447-455

  tick  کارایی مدل فرسایش و هیدرولوژی مرتع در برآورد میزان رسوب دامنه های مرتعی مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شهید نوری کاخک) - صفحه:457-467

  tick  واسنجی مدل Imdpa با توجه به معیارهای زمین به منظور ارائه یک مدل منطقه ای برآورد شدت بیابان زایی (مطالعه موردی: ابوزیدآباد کاشان) - صفحه:469-476
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved