>
Fa   |   Ar   |   En
   مرتع و آبخیزداری   
سال:1391 - دوره:65 - شماره:1


  tick  بررسی تاثیر درجه - روز رشد بر فنولوژی و نمو گونه Onobrychis Melanotricha - صفحه:1-10

  tick  برآورد مقدار تولید علوفه قابل دسترس دام با توجه به وضعیت، گرایش و فرسایش در مراعت طالقانی؛ بررسی موردی: زیر حوضه های ورکش، خودکاوند و اورازان - صفحه:11-21

  tick  مقایسه کیفیت لاشبرگ و اندام هوایی در سه گونه مرتعی (مطالعه موردی: مراتع طالقان) - صفحه:23-34

  tick  بررسی تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز کسیلیان با استفاده از تصاویر چند زمانه - صفحه:35-47

  tick  بررسی توزیع مکانی برخی از آلاینده های فیزیکوشیمیایی آب زیرزمینی شهر مشهد با استفاده از روش های زمین آماری - صفحه:49-60

  tick  ارزیابی تنوع، عملکرد و کیفیت علوفه در اکسشن های گونه Elymus Hispidus در شرایط دیم استان کرمانشاه - صفحه:61-73

  tick  ارزیابی تاثیر روش های خودکار استخراج مشخصه های فیزیکی آبراهه بر دقت روابط تجربی زمان تمرکز جریان های متمرکز سطحی (بررسی موردی: حوزه آبخیز ده بالا، یزد) - صفحه:75-87

  tick  بررسی ماندگاری برف با ویژگی های فیزیوگرافی حوزه های آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز فشم، سد لتیان) - صفحه:89-100

  tick  رابطه بین رسوبات کواترنری با رخساره های ژئومرفولوژی و آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چشمه علی دامغان و پلایای حاج علی قلی) - صفحه:101-116

  tick  تاثیر الگوی بارش بر تولید رواناب و رسوب در مقیاس کرت - صفحه:117-130

  tick  تحلیل ارتباط بین شاخص های تنوع و عوامل محیطی با استفاده از آمار چند متغیره (مطالعه موردی: مراتع سرخ ده سمنان) - صفحه:131-143

  tick  تعیین نقش پایه های زمانی مختلف بارش در میزان دقت هیدروگراف واحد مصنوعی Scs (مطالعه موردی: استان های تهران و البرز) - صفحه:145-158
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved