>
Fa   |   Ar   |   En
   مرتع و آبخیزداری   
سال:1389 - دوره:63 - شماره:4


  tick  بررسی تغییرات عناصر کانی در درمنه کوهی (Artemisia Aucheri)در مراحل مختلف رشد و در طبقات ارتفاعی (بررسی موردی: وردآورد کرج) - صفحه:417-424

  tick  معادل واحد دامی و انرژی مورد نیاز روزانه گوسفند نژاد قره گل در مراتع قشلاقی استان خراسان رضوی - صفحه:425-438

  tick  برآورد حجم زمین لغزش ها بر پایه مساحت در مقیاس منطقه ای (بررسی موردی: استان مازندران) - صفحه:439-455

  tick  آت اکولوژی (بوم شناختی) Stipa Turkestanica Agropyron Cristatum و Stipa Arabica در مراتع استان خراسان شمالی - صفحه:457-469

  tick  شناسایی و جداسازی رخساره های ژئومرفولوژی بخشی از پلایای گاوخونی با استفاده از قابلیت های Rs و Gis - صفحه:471-488

  tick  مقایسه مدل های رگرسیون لجستیک و نسبت فراوانی در پهنه بندی خطر ریزش سنگ - صفحه:489-502

  tick  بررسی و تعیین سهم منابع تولید رسوب با بهره گیری از ردیاب های طبیعی خاک (بررسی موردی خوزه آبخیز ابوالفارس خوزستان) - صفحه:503-514

  tick  بررسی اثر کاشت آتریپلکس کانسنس (Atriplex Canescens) بر غنا، تنوع گونه ای و خاک (بررسی موردی: منطقه عباس آباد مشهد) - صفحه:515-527

  tick  نظریه پردازی حوزه های آبخیز در جایگاه واحد پایه مدیریت مشارکتی سرزمین (بررسی موردی: شهرستان فیروزکوه، حوزه آبخیز دره فیرده) - صفحه:529-541
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved