>
Fa   |   Ar   |   En
   مرتع و آبخیزداری   
سال:1388 - دوره:62 - شماره:3


  tick  مدل تعادل آب برای برآورد تولید علوفه مرتع در منطقه استپی استان مرکزی ایران - صفحه:311-327

  tick  تعیین معیارهای میزان بهره برداری در تیپ های مختلف مراتع طالقان - صفحه:329-340

  tick  مقایسه دقت مدل های برآورد فاصله بین سدهای اصلاحی به منظور ترسیم نمودارهای فاصله-ارتفاع- شیب در حوزه آبخیز سد درودزن - صفحه:341-351

  tick  ارائه مدل تحلیل تأثیر جابه جایی رگبار در شبیه سازی بارش- رواناب (بررسی موردی: حوزه آبخیز لتیان) - صفحه:353-375

  tick  آنالیز حساسیت روش شاخص -همپوشانی Drastic در فرآیند آسیب پذیری سفره پاب زیرزمینی (بررسی موردی: دشت قزوین) - صفحه:353-362

  tick  بررسی کارائی روش های زمین آماری به منظور پهنه بندی برخی از ویژگی های خاک در منطقه اخترآباد - صفحه:377-388

  tick  ادراک مرتعداران نسبت به اثربخشی روش های ترویجی برای بهبود طرح های مرتعداری شهرستان تفرش - صفحه:389-403

  tick  ارزیابی برخی روش های زمین آمار در برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی، در دشت سیستان - صفحه:405-417

  tick  ارزیابی شدت بیابان زایی دشت سگزی با بهره گیری از مدل Imdpa - صفحه:419-430
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved