>
Fa   |   Ar   |   En
   مرتع و آبخیزداری   
سال:1388 - دوره:62 - شماره:2


  tick  بررسی اثر میزان تعرق و تولید ماده خشک در گونه های مرتعی Medicago Sanguisorba Minor ، Trifolium Repens ، Sativa و Trifolium Pratens - صفحه:167-174

  tick  تعیین معادل واحد دامی و انرژی مورد نیاز روزانه گوسفند نژاد سنجابی - صفحه:175-186

  tick  برازش داده های تشتک تبخیر با روش تورنوایت در مناطق خشک ایران - صفحه:187-196

  tick  بررسی عامل های محیطی موثر بر پراکنش پوشش گیاهی مراتع زیر کوه شهرستان قاین - صفحه:197-213

  tick  بررسی تولید رواناب و رسوب در سازندهای ریزدانه نئوژن با کمک باران ساز ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز طالقان ) - صفحه:215-229

  tick  ارزیابی تغییر مشخصه های مقاومت برشی خاک های ریزدانه تحت تاثیر تراکم ریشه درخت بید - صفحه:231-246

  tick  مدیریت و برنامه ریزی سیستم آبخیز با بهره گیری از مدل بهینه سازی ( مطالعه موردی : آبخیز گرمابدشت گلستان ) - صفحه:247-256

  tick  بررسی آماری دوره بازگشت وضعیت های مختلف خشکسالی ( میانگین ، شدید ، خیلی شدید ) در استان اصفهان با بهره گیری از شاخص استاندارد بارش - صفحه:257-269

  tick  بررسی امکان برآورد بار معلق رودخانه کرج با بهره گیری از منطق فازی و شبکه عصبی - صفحه:271-282

  tick  بررسی امکان مدلسازی بار معلق رودخانه با استفاده از منطق فازی ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز زنجانرود ) - صفحه:283-298

  tick  بررسی آثار تغییر کاربری اراضی بر شاخص های فیزیکی و شیمیایی کیفیت خاک در افق های سطحی اراضی مرتعی شرق استان قزوین - صفحه:299-310
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved