>
Fa   |   Ar   |   En
   مرتع   
سال:1395 - دوره:10 - شماره:3


  tick  بررسی تغییرات فصلی پرولین، قندهای محلول و محتوای یونی در گیاه رمس (Hammada Salicornica) در شرایط متفاوت خاکی در منطقه بافق، استان یزد - صفحه:247-256

  tick  پاسخ‌های مرفولوژی و فنولوژی Stipa Turkestanica Melica Persica و Elymus Elongatus به تغییرات میکروکلیما در فصل رویش - صفحه:257-267

  tick  بررسی پاسخ گونه‌های Aeluropus Lagopodes و Salsola Turcomanicaنسبت به برخی گرادیان‌های محیطی با استفاده از تابع Hof (مراتع اینجه برون) - صفحه:268-281

  tick  اثر شدّت‌های مختلف چرا بر خصوصیات کمّی و کیفی اندام‌ هوایی درمنه دشتی (مطالعه موردی: مناطق قوشه و لوکه در استان سمنان) - صفحه:282-291

  tick  تاثیر شدت‌های مختلف برداشت روی برخی ویژگی‌های رویشی و زایشی گونه Tanacetum Polycephalum در منطقه بادامستان زنجان - صفحه:292-301

  tick  اثر عوامل محیطی بر میزان تولید علوفه مراتع استپی و نیمه‌استپی نیمه غربی استان اصفهان - صفحه:302-314

  tick  بررسی شایستگی مراتع شرق استان گلستان به منظور طبیعت‌گردی (مطالعه موردی مناطق تیل آباد و خوش ییلاق در شهرستان آزاد شهر، استان گلستان) - صفحه:315-326

  tick  مدلسازی بومگردی در تفرج متمرکز با استفاده از آنالیز تحلیل سلسله مراتبی و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منطقه ونایی بروجرد از استان لرستان - صفحه:328-347

  tick  ارزیابی آسیب‌پذیری اجتماعی-اقتصادی بهره‌برداران مراتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی شهرستان نطنز استان اصفهان) - صفحه:348-363

  tick  آسیب‌شناسی مشارکت مردمی در توسعه منابع آب شرب دام مراتع یزد مبتنی بر تکنیک دلفی - صفحه:364-375
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved