>
Fa   |   Ar   |   En
   مرتع   
سال:1395 - دوره:10 - شماره:1


  tick  تاثیر طرح‌های مرتعداری بر تولید، وضعیت و گرایش مراتع (مطالعه موردی: مراتع منطقه خزل شهرستان نهاوند) - صفحه:1-10

  tick  عدم تعادل دام و مرتع و تاثیر طرح‌های مرتعداری :مطالعه موردی در شهرستان ماهنشان - صفحه:11-26

  tick  اثر چرای دام و هجوم گیاه زیاد‌شونده Stachys Byzantina بر برخی شاخص‌های ساختاری پوشش گیاهی (مطالعه موردی: علفزار‌ کوهستانی دامنه‌ شمالی البرز) - صفحه:27-40

  tick  تغییرات در ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی چهار گونه بوته‌ای شورپسند در سه مرحله رشد فنولوژیکی (مطالعه موردی: مراتع حاشیه کویر میقان اراک) - صفحه:41-52

  tick  اثر شدت چرای دام بر ترسیب و ذخیره کربن در مراتع حفاظت شده بیجار - صفحه:53-67

  tick  بررسی اثر پخش سیلاب بر برخی از خصوصیات فیزیکی- شیمیایی و حاصلخیزی خاک (مطالعه موردی: منطقه بندعلی‌خان ورامین) - صفحه:68-81

  tick  سنت های محلی و همیاری در مدیریت شیر دام‌های گوسفندی چرا‌کننده از مرتع- نمونه‌ای از دانش بومی در روستای لزور - صفحه:82-92

  tick  ارزیابی جوامع گیاهی با استفاده از شاخص‌های جدید تنوع تاکسونومیکی (مطالعه موردی: مراتع اطراف استان تهران) - صفحه:94-108

  tick  تحلیل ساختار اجتماعی و دانش بومی ایل محمدی سلیمانی شهرستان جیرفت - صفحه:109-123

  tick  بررسی تغییرات میزان تولید و مصرف دو گونه آگروپایرون (Agropyron) (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی الموت قزوین) - صفحه:124-134
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved