>
Fa   |   Ar   |   En
   مرتع   
سال:1393 - دوره:8 - شماره:4


  tick  بررسی عناصر معدنی پرمصرف برخی از گیاهان فورب مراتع طالقان در مقایسه با سطح نیاز میش و قوچ نژاد فشندی - صفحه:293-303

  tick  اثرات گروه های عملکردی سوسک های سرگین خوار در برداشت سرگین گاو و پراکنش ثانویه بذر ها در مراتع نیمه‌استپی استان چهار محال و بختیاری - صفحه:304-317

  tick  ارزیابی عملکرد یونجه (.Medicago Sativa L) و علف پشمکی (.Bromus Tomentellus Boiss) در کشت خالص و مخلوط - صفحه:318-327

  tick  بررسی عکس العمل گونه Festuca Ovina L. به برخی متغیر های محیطی با استفاده از تابع Hof در مراتع حوزه آبخیز گلندرود - صفحه:328-341

  tick  بررسی ارتباط ویژگی های عملکردی گونه چای کوهی (Vahl. Stachys Lavandulifolia) با برخی ویژگی‌های خاکی و توپوگرافی (مطالعه موردی: مراتع انگمار، حوزه آبخیز لاسم) - صفحه:342-350

  tick  مقایسه گونه های موجود در پوشش گیاهی و بانک بذر خاک در شش تیپ گیاهی مراتع جلگه ای شهرستان بهشهر، استان مازندران - صفحه:351-362

  tick  تاثیر چرای دام بر تولید صمغ کتیرا در رویشگاه‌ های گون سفید پنبه ‌ای (Astragalus Gossypinus Fischer.) - صفحه:363-373

  tick  بررسی کارایی روش سلامت مرتع برای تعیین وضعیت مراتع گود جاشیری شهرستان سپیدان - صفحه:374-387
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved