>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ویژگی های رویشگاهی گونه موسیر ایرانی (Allium hirtifolium Boiss.) در استان فارس  
   
نویسنده اله مرادی مهدخت ,قنبریان غلامعباس ,قاسمی فتانه
منبع مرتع - 1392 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:282 -291
چکیده    موسیر ایرانی (A.hirtifolium Boiss.) از جمله گونه ‏های بومی مراتع ایران است که به سبب بهره‏برداری بیش از توان بوم-شناسی در معرض خطر انقراض قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، شناسایی ویژگی های رویشگاهی این گونه در استان فارس است. اطلاعات محیطی شامل موقعیت جغرافیایی، شرایط رویشگاهی، ویژگی‏های توپوگرافی و ترکیب گونه‏های گیاهی همراه نیز بررسی شد. برای بررسی خاک اطراف ریشه در عمق موثر نفوذ ریشه (12 تا 15 سانتی متر از سطح خاک) به تعداد شش پروفیل در رویشگاه ارسنجان و چهار پروفیل در رویشگاه سپیدان نمونه‌برداری شد. برای هر یک از نمونه‌های خاک، پارامتر های بافت، مواد آلی، اسیدیته، هدایت الکتریکی، درصد گچ، درصد آهک، میزان نیتروژن کل، فسفر، پتاسیم و میزان عناصر کم نیاز (Fe ، Cu ، Zn و Mn) اندازه گیری شد. مقایسه ویژگی های خاک بین دو سایت مورد بررسی، توسط آزمون t مستقل و تعیین مهمترین ویژگی های خاک رویشگاه با روش PCA انجام شد. نقشه پتانسیل رویشی گونه مذکور در محیط نرم ‏افزار GIS و با استفاده از ایجاد یک کویری مکانی تهیه شد. نتایج نشان داد که بین ویژگی های خاک در دو رویشگاه مورد بررسی تفاوت معنی‌داری در سطح یک درصد وجود ندارد و این گیاه در اقلیم نیمه‌خشک سرد تا خیلی مرطوب معتدل با میانگین دمای سالانه 9 تا 17درجه سانتی‌گراد، متوسط بارش سالانه 250 تا 700 میلی‌متر، دامنه ارتفاعی 2200 تا 2600 متر از سطح دریا، بر روی سازندهای زمین‏شناسی پابده-گورپی، گروه بنگستان و کواترنری و اغلب در زیراشکوب درختان بنه، کیکم و گلابی وحشی رویش دارد. همچنین فراوانی موسیر ایرانی (A.hirtifolium Boiss.) در رویشگاه های مورد بررسی بسیار کم ارزیابی می‏ شود. در نتیجه اگر برای حفاظت و نگهداری از رویشگاه‏ های طبیعی آن برنامه‏ریزی فوری صورت نگیرد، احتمال آسیب‏پذیری جدی و یا انقراض آن از عرصه‏ های طبیعی فارس وجود خواهد داشت.
کلیدواژه موسیر ایرانی ,رویشگاه ,انقراض ,استان فارس
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده منابع طبیعی, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده کشاورزی, بخش مدیریت مناطق بیابانی, ایران, دانشگاه زابل, دانشکده آب و خاک, ایران
پست الکترونیکی ghanbarian@shirazu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved