>
Fa   |   Ar   |   En
   مرتع   
سال:1390 - دوره:5 - شماره:3


  tick  بررسی کارآیی دستگاه گراس مستر برای برآورد تولید در مقایسه با روش قطع و توزین در سه رویشگاه گندمیان ، یونجه زار و بوته زار - صفحه:240-249

  tick  تغییرات کیفیت علوفه هفت گونه از پهن برگان علفی و گندمیان در مراحل فنولوژی (مطالعه موردی : مراتع اسدلی و سیساب شهرستان بجنورد) - صفحه:250-257

  tick  بررسی الگوی پراکنش پایه های گیاهی با استفاده از روش های آنالیز نقطه ای ، شاخص های کوادراتی و فاصله ای (مطالعه موردی : منطقه فریدن اصفهان) - صفحه:258-269

  tick  تعیین ارزش رجحانی گندمیان سیات نیمه استپی کوه پنج استان کرمان با استفاده از روش های زمان سنجی، تعیین درصد بهره برداریو تعیین شاخص رجحانی - صفحه:270-279

  tick  تاثیر نوسان بارش بر تولید چند گونه گیاهی (مطالعه موردی : مراتع علی آباد مهریز یزد) - صفحه:280-291

  tick  بررسی رابطه پراکنش چند گونه مرتعی با برخی عوامل محیطی در منطقه چهار باغ استان گلستان - صفحه:292-301

  tick  بررسی صحت ارزیابی شاخص های سطح خاک با روش Lfa(مطالعه موردی : مرتع ییلاقی مزرعه امین استان یزد) - صفحه:302-312

  tick  بررسی آثار قرق و چرای دام بر تنوع گیاهی با استفاده از مدل های پارامتری (مطالعه موردی : مراتع خشک و نیمه خشک بزداغی استان خراسان شمالی) - صفحه:314-321

  tick  دانش بومی تغذیه دام کوچندگان ایل کلهر - صفحه:322-333

  tick  بررسی تاثیر نوع حقوق عرفی بهره برداران بر وضعیت و تولید مرتع (مطالعه موردی : مراتع ییلاقی دماوند شهرستان آمل) - صفحه:334-343
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved