>
Fa   |   Ar   |   En
   مرتع   
سال:1398 - دوره:13 - شماره:1


  tick  تعیین زمان مناسب کاشت برای برخی گونه‌های گون علفی چندساله - صفحه:1-13

  tick  ارزیابی توان اکولوژیکی مرتعداری با استفاده از روش‌های فعلی و مدل Emolupدر شهرستان فیروزآباد - صفحه:14-25

  tick  اثرات تغییرات اقلیمی بر فعالیت‌های بهره‌برداران مرتع (مطالعه موردی: مراتع حوزه آبخیز هراز) - صفحه:26-38

  tick  بررسی فیتوشیمیایی اسانس گیاه دارویی آوندول (.Smyrnium Cordifolium Boiss) در رویشگاه‌های مختلف شهرستان بویراحمد - صفحه:39-51

  tick  اثر کوتاه‌مدت آتش‌سوزی بر تغییرات پوشش گیاهی در مراتع استان مرکزی (مطالعه موردی: مراتع خسبیجان) - صفحه:52-64

  tick  اثرات تراکم گیاه و تنش خشکی بر پتانسیل آب برگ یونجه (.Medicago Sativa L) و علف پشمکی (.Bromus Tomentellus Boiss) و رطوبت وزنی خاک در کشت خالص و مخلوط - صفحه:65-75

  tick  خصوصیات اکولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه دارویی گل‌ماهور (Verbascum Speciosum Schrader.) در مراتع کوهستانی سهند - صفحه:76-89

  tick  پیش‌بینی وقوع آتش‌سوزی با استفاده از مدل‌سازی شبکه باور بیزین (Bayesian Belief Network) در استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:90-100

  tick  بررسی میزان تمایل جوامع محلی به تولید و پرورش گیاهان دارویی (مطالعه موردی: بخش کمالان، استان گلستان) - صفحه:101-112

  tick  بررسی اثر شدت چرای دام بر میزان تصاعد گاز گلخانه‌ای دی‌اکسید‌کربن (مراتع قوشچی ارومیه) - صفحه:113-124
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved