>
Fa   |   Ar   |   En
   نقدوبررسی دیدگاه جرالد هاوینگ درکتاب بت پرستی وظهوراسلام  
   
نویسنده پویازاده اعظم ,پیروان مریم
منبع تحقيقات علوم قرآن و حديث - 1393 - دوره : 11 - شماره : 3 - صفحه:33 -60
چکیده    رالد هاوتینگ، از شاگردان ونزبرو، در کتاب بتت پرستت و هوتوراسلام، محیط هوور است لام و قترنن را بررست کتر ده و معتقتد استتتثبیت و تدوین قرنن را نم توان به دو شور مکه و مدینه و نیز دورانحیات پیامبر )ص( محدود کرد؛ زیرا در شکل گیری ستنت دینت ایبزرگ مانند اسلام نم توان صرفاً بر نقش یک فرد و یتک محتدودزمان کوتاه تکیه کرد؛ بلکه هوور چنین دین نیازمند زمان طولانو منطقته ای کتاملاً وستی استت او در کتتاب ختود، در کنتار عرضته34 / نقد و بررسی دیدگاه جرالد هاوتینگ در کتاب ب تپرستی و ظهور اسلامشواهد و قراین مختلف، از روش تحلیتل ادبت متتن قترنن نیتز بترایاثبات دیدگاهش استفاده کرده است؛ بدین صتورت کته مشترکا ن وویژگ های این گتروه را در قترنن بررست کتر ده و کوشتی ده استتنشان دهد نن ها افرادی بتپرست به معنای واقع کلمه نبودهانت د ویاین گروه را یکتا پرستان دانسته است که قرنن در گفتمتان جتدل ،ننان را «مشرک » خطتاب کترده استت ؛ بنتابراین ، مخاطبتان قترنن رایکتا پرستان دانسته است که از قضا، در محیط زندگ پیتامبر )ص( وبه ویژه مکه، حضوری چندان درخور توجه نداشتند جرالد در مقدمهکتابش گفته است این نظر را که قرنن بته بتت پرستتان واقعت حملتهکرده است، تنوا م توان در تفسیر های روای از این کتتاب نستمانیافت و از نیات قرنن، چنتین مطلبت برداشتت نمت شتود او معتقتداست این فوم روای که اسلام را نتیجه مجادله با بتت پرستتان حجتازم داند، اسلام را از کل سنت یکتا پرستت جتدا مت کنتد ؛ زیترا همتهادیان مبتن بر یکتا پرست ، در اثر مجادله با دیگر گروه های یکتا پرستشکل گرفته و سپس تکامل یافتهاند در این مقاله، دیدگاه هاوتینتگدر این کتاب را بیان و نقد کرده ایم
کلیدواژه چندخداپرستی ,مشرکان ,بت پرستی ,روی کردسنتی ,روی کرد شکاکانه ,گفتمان جدلی
آدرس دانشگاه تهران, استادیار دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکتری علوم قران وحدیث،دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved