>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اخبار مذمت آمیز پیرامون شخصیت یونس بن عبدالرحمان  
   
نویسنده رستمیان مرضیه ,جلالی مهدی
منبع تحقيقات علوم قرآن و حديث - 1393 - دوره : 11 - شماره : 4 - صفحه:27 -51
چکیده    چکیدهدر این تحقیق در صدد هستیم تا با واکاوی اخبارو متون رجالی موجود، اتّهامات وارد بر شخصیّت دینی و علمی «یونس بن عبدالرّحمن»، یکی از تلاشگران عرصه حدیث و معارف دینی در عصر ایمه اطهار(ع) را برّرسی نموده و از طریق ارزیابی اخبار مذمّت آمیز درباره شخصیّت وی، میزان درستی یا نادرستی آن‌ها را احراز نماییم. از همین رو بعد از معرّفی اجمالی یونس و اشاره به منزلت و جایگاه ویژه او در نزد ایمّه (ع)، به برّرسی ابهامات و اتّهاماتی که درباره وی درافکنده اند چون؛ طعن قمی‌ها در حقّ وی، وجود برخی روایات دالّ بر جرح او، وجود فرقه ای به نام او و فطحی بودن وی، پرداخته ایم و در نهایت این راوی را از تمام این اتّهامات مبرّا دانسته و شخصیّت او را از مذمت‌ها مطرح شده،بی عیب تشخیص داده ایم.
کلیدواژه یونس بن عبدالرّحمن ,اخبار و روایات مذمّت آمیز ,صحابی امام رضا(ع) ,غلات ,قمی ها
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسیول), ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
پست الکترونیکی a.jalali@um.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved