>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی طرح‌واره‌های تصویری «عذاب» در قرآن کریم از منظر زبان شناسی شناختی  
   
نویسنده عابدی جزینی مهدی ,ربانی نفیسه ,ربانی زهره
منبع تحقيقات علوم قرآن و حديث - 1397 - دوره : 15 - شماره : 3 - صفحه:128 -157
چکیده    زبان‌شناسیِ شناختی، شاخه‌ای از دانش زبان‌شناسی است که زبان را ابزاری برای نظم، سامان بخشی، پردازش و انتقال اطلاعات قلمداد می‌کند و به بررسی رابطه میان زبان، انسان، ذهن او و تجارب اجتماعی و فیزیکی او می‌پردازد.طرح‌واره‌های تصویری که حاصل حرکات جسم انسان، تعاملات ادراکی و نحوه برخورد با ادراک است، یکی از شیوه‌هایی است کهمعناشناسیِ شناختی برای درک مفاهیم انتزاعی از آن بهره جسته است. ازآنجایی‌که قرآن کریم کتابی است مبارک و برکتی است به وسعت همه روزگاران که‌ علاوه بر عصر خود، کتاب‌ هدایت‌ و تربیت‌ همه‌ انسان‌ها در تمام‌ دوران‌هاست؛ شایسته است برای هدایت، کشف حقایق آن و پی بردن به مفهوم و اراده متکلّم در هر زمان، متن قرآن کریم محور اصلی قرار گیرد و ترکیب‌های آن به‌صورت دقیق، واکاوی و بررسی شود. لذا پژوهش حاضر سعی دارد با رویکرد زبان‌شناسی و با استفاده از روش وصفی تحلیلی، با کشف و ترسیم انواع طرح‌واره‌های تصویری، واژه انتزاعیعذاب را بررسی نماید. دستاورد پژوهش حاکی از آن است که خداوند برای بیان و تفهیم هرچه بیشتر مفاهیم ذهنی و انتزاعی، ازجمله واژه پرکاربردعذاب، از ساختاری معنی‌دار و جسمی شده در فضای سه‌بعدی استفاده کرده است که بر اساس تجربه ما از جهان خارج نمود روشن‌تری می‌یابد.
کلیدواژه قرآن کریم، زبان‌شناسیِ شناختی، طرح‌واره‌های تصویری، مفاهیم انتزاعی، عذاب
آدرس دانشگاه اصفهان, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی z.rabbani90@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved