>
Fa   |   Ar   |   En
   تفسیر اخلاقی قرآن کریم با تاکید بر مبانی آن  
   
نویسنده شاهرودی محمدرضا ,آگاهی معصومه
منبع تحقيقات علوم قرآن و حديث - 1397 - دوره : 15 - شماره : 3 - صفحه:64 -93
چکیده    تفسیر اخلاقی، یکی از گونه های متمایز تفسیر قرآن کریم است و از جمله مهم‌ترین مولفههای این مکتب تفسیری، مبانی و زیرساخت‌های معرفتی آن محسوب می شود. اعتقاد به وحیانی بودن قرآن، حجیت ظواهر قرآن و جواز تفسیر آن که از مبانی عام تفسیری است، در تفسیر اخلاقی قرآن نیز وجود دارد اما آنچه رویکرد اخلاقی به تفسیر قرآن را از سایر رویکردهای تفسیری متمایز می‌کند، مبانی خاص آن است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: هدایت بخشی و انسان‌سازی قرآن، انحصار کمال انسانی در اخلاق‌مداری، ملازمۀ مفاهیم قرآنی با فضایل اخلاقی، اشتمال تکالیف شرعی بر بن‌مایه‌های اخلاقی و اخلاقی بودن زبان تخاطب در قرآن. بر اساس این مبانی و مستندات قرآنی، روایی و عقلی که زیرساخت این مبانی را تشکیل می‌دهد، می‌توان ادعا کرد که در سراسر قرآن، مفاهیم اخلاقی در قالب و زبان خاصی حضور دارد. از این رو عنایت به تفسیر قرآن با رویکرد اخلاقی امری بایسته و ضروری است.
کلیدواژه اخلاق مداری، تفسیر اخلاقی، زبان اخلاقی، مبانی تفسیری، مبنای تکالیف شرعی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکدۀ الهیات, گروه علوم قرآن و حدیث, ایران, دانشگاه تهران, دانشکدۀ الهیات, ایران
پست الکترونیکی magahi52@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved