>
Fa   |   Ar   |   En
   بازسازی معنایی تجربۀ زیستۀ دختران از تجرد  
   
نویسنده قادرزاده امید ,غلامی فاطمه ,غلامی الهه
منبع زن در توسعه و سياست - 1396 - دوره : 15 - شماره : 3 - صفحه:403 -426
چکیده    دختران مجرد در زمرۀ گروه‏هایی محسوب می‏شوند که به دلیل جایگاه شکننده و آسیب‏پذیر در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در معرض طرد قرار دارند. هدف این پژوهش، بازسازی معنایی تجربۀ زیستۀ دختران از تجرد، کشف زمینه‏ها، پیامدها و نحوۀ مواجهۀ دختران با تجرد از طریق ادراک و معنای ذهنی دخترانی است که درگیر این فرایند شده‌اند. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش نظریۀ زمینه‏ای میان دختران مجرد شهر ایوان به انجام رسید. برای انتخاب نمونه‏ها از روش نمونه‏گیری هدفمند و حداکثر تنوع و برای گردآوری داده‏ها از مصاحبۀ نیمه‌ساخت‌یافته استفاده شد. در نمونۀ پژوهش، 28 نفر از دختران مجرد مشارکت داشتند که به لحاظ بهره‏مندی از سرمایه‏های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت بودند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که زمینه‌هایی چون تثبیت دال‏های پذیرفته‌شده، ازدواج به‌مثابۀ نهاد حمایتی، جنسیتی‌شدن فضای عمومی و تقدیرگرایی در تجرد زنان نقش دارند. در این میان، محدودیت‏های پذیرفته‌شده به‏مثابه زمینۀ تسهیل‏گر و بازنمایی وابستگی در رسانه به‏منزله شرایط مداخله‏گر عمل کرده‏اند. بازسازی معنایی تجربه و درک دختران مجرد از تجرد بر الزام‏های استتار، مکان‏های مذهبی به‌مثابۀ پناهگاه، سیاست حضور و روی‌آوردن به مشاغل زنانه، بازاندیشی و مجازی‌شدن روابط دلالت دارد. بر‏اساس مطالعه حاضر، تجربۀ تجرد برای دختران، خشونت روانی، انزوای مضاعف، آیندۀ مبهم و احساس سرباری و ابژه‌های حقارت در پی داشته است. مقولۀ هسته نیز بر دسترس‌ناپذیر بودن موقعیت‏ها دلالت دارد.
کلیدواژه آیندۀ مبهم، دختران مجرد، دسترس‌ناپذیری موقعیت‏ها، شهر ایوان، طرد اجتماعی، نظریۀ زمینه‏ای
آدرس دانشگاه کردستان, ایران, دانشگاه کردستان, ایران, دانشگاه کردستان, ایران
پست الکترونیکی eli.gh.eng@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved