>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعۀ تاثیر تحولات جمعیتی بر برابری جنسیتی در ایران (با تاکید بر ترکیب جمعیت)  
   
نویسنده آقایاری هیر توکل ,گلابی فاطمه ,شفیعی زازلی مهدی
منبع زن در توسعه و سياست - 1396 - دوره : 15 - شماره : 3 - صفحه:383 -401
چکیده    تحولات جمعیتی می‏تواند همۀ ابعاد توسعه، و از جمله برابری جنسیتی‌ـ به‌عنوان یکی از ‏مولفه‏های مهم توسعه‌ـ را تحت‏تاثیر قرار دهد. مقالۀ حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین تحولات در ترکیب جمعیت و برابری جنسیتی در ایران در دورۀ زمانی 1335ـ1390 نگاشته شده است. رابطۀ مذکور، با اتخاذ رویکردی توصیفی‌ـ تحلیلی و با استفاده از داده‏های ثانوی و کاربرد مدل‏های سری زمانی در سطح ملی مطالعه شده ‏است. داده‏های استفاده‌شده از سری‏های زمانی جمعیتی و اطلاعات سرشماری‏های متعدد از مرکز آمار ایران گرفته شده‏ و با استفاده از نرم‏افزار spss تحلیل شده‏اند. براساس نتایج، میزان شاخص ترکیبی برابری جنسیتی در طول دورۀ بررسی‌شده، بهبود درخور ملاحظه‏ای یافته و متغیرهای میزان شهرنشینی، ساختار سنی جمعیت و میانگین سن ازدواج زنان تاثیر معناداری بر شاخص کل برابری جنسیتی داشته‏اند. همچنین، جزء ar(1) و ma(2) مدل آریمای نهایی نیز تاثیر معناداری بر تغییرات برابری جنسیتی نشان داده‏اند. متغیرهای پیش‏بین در‌مجموع توانسته‏اند 33 درصد از تغییرات برابری جنسیتی در دورۀ بررسی‌شده را تبیین کنند.
کلیدواژه برابری جنسیتی، ساختار سنی، سری‏های زمانی، شهرنشینی، میانگین سن ازدواج
آدرس دانشگاه تبریز, گروه علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه تبریز, گروه علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه تبریز, ایران
پست الکترونیکی mehdishafeiy@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved