>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش اشتغال و تحصیلات زنان بر رشد اقتصادی ایران  
   
نویسنده اسدزاده احمد ,میرانی نینا ,قاضی‌خانی فروغ ,اسمعیل درجانی نجمه ,هنردوست عطیه
منبع زن در توسعه و سياست - 1396 - دوره : 15 - شماره : 3 - صفحه:359 -381
چکیده    فرایند پیچیدۀ توسعه و نقش منابع انسانی، به‌مثابۀ یکی از عوامل اصلی آن، نیازمند بازنگری در نقش نیروی انسانی به‌خصوص نقش زنان است که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‏دهند. در سال‏های اخیر، جهان شاهد پدیدۀ اجتماعی‌ـ اقتصادی جدیدی به نام مشارکت زنان در بازار کار بوده است. قدرت دادن به زنان و برداشتن موانع از سر راه آنان باعث بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها در جامعه می‏شود که این جریان می‏تواند زمینه‏ساز رشد و توسعۀ پایدار باشد. در این مقاله، ارتباط بین متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی ایران طی دورۀ 1380ـ‌1393 با تاکید بر نقش اشتغال و تحصیلات زنان بررسی شده است. سپس با استفاده از الگوریتم جست‌وجوی گرانشی (gsa) و الگوریتم بهینه‏سازی کرم شب‏تاب (fa)، به برآورد تابع رشد و توسعۀ اقتصادی کشور در قالب معادلات غیرخطی با تاکید بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان و سطح تحصیلات آنان پرداخته شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار تاثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی کشور داشته و افزایش میزان تحصیلات آنان در قالب متغیر تقاطعی بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان و در‌نهایت تولید ناخالص داخلی کشور تاثیر مثبت داشته است. بنابراین، پیشنهاد می‏شود که اقدامات مقتضی برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینۀ اشتغال انجام گیرد.
کلیدواژه اقتصاد ایران، الگوریتم جست‌وجوی گرانشی، الگوریتم کرم شب‏تاب، تحصیلات زنان، نرخ مشارکت اقتصادی زنان
آدرس دانشگاه تبریز, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, ایران, دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی economist.honardost@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved