>
Fa   |   Ar   |   En
   طرد اجتماعی در زندگی زنان فقیر شهری (مطالعۀ موردی: زنان فقیر شهری تحت پوشش کمیتۀ امداد شهرستان ارومیه)  
   
نویسنده زاهدی محمدجواد ,دانش پروانه ,راد فیروز ,مجرب قوشچی رضا
منبع زن در توسعه و سياست - 1396 - دوره : 15 - شماره : 3 - صفحه:291 -310
چکیده    شواهد موجود نشان می‌دهد زنان فقیر شهری به شکل‌ های گوناگونی از طرد اجتماعی رنج می‌برند. این مقاله در سطح خُرد و زندگی روزمره به جست‌وجوی ریشه‌های طرد اجتماعی در زندگی آن‌ها پرداخته و سعی کرده است بعضی از ابعاد این مسئله را روشن کند. روش تحقیق کیفی است و داده‌های تحقیق از مصاحبه‌های عمیق با 32 زن تحت پوشش کمیتۀ امداد شهرستان ارومیه به ‌دست آمده و نتایج با استفاده از رهیافت گراندد تئوری تحلیل شده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد در زندگی این دسته از زنان، 5 مقولۀ عمده در شکل‌گیری طرد اجتماعی نقش دارد که عبارت‌اند از: «ضعف سرمایۀ فرهنگی»، «محدودیت‌های مادی»، «رویکرد منفی به فقرا»، «طرد ناشی از تجرد» و «حوادث منفی زندگی». دو مقولۀ عمدۀ «اجتناب از ادغام اجتماعی» و «عواطف منفی» از پیامدهای این مسئله‌اند که باعث تقویت و تداوم این پدیده می‌شود. مقولۀ نهایی هسته، که در‌برگیرندۀ کل فرایند شکل‌گیری طرد اجتماعی است، با عنوان «شکست هنجار‌ـ پیوند» مطرح شده است. در‌خصوص شیوه‌های ایجاد طرد اجتماعی، شکل‌های بسیار ظریفی از خوارسازی و محرومیت در زندگی زنان فقیر وجود دارد که با رویکردهای کمّی یا اقتصادی قابل شناسایی نیستند.
کلیدواژه زنان فقیر شهری، طرد اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی، گراندد تئوری
آدرس دانشگاه پیام نور تهران, ایران, دانشگاه پیام نور تهران, ایران, دانشگاه پیام نور تبریز, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
پست الکترونیکی reza_mojarab@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved