>
Fa   |   Ar   |   En
   اقدام به خودکشی بین زنان آبدانان: انگیزه‏ ها و شرایط  
   
نویسنده زارع شاه آبادی اکبر ,شفیعی نژاد مجتبی ,مداحی جواد
منبع زن در توسعه و سياست - 1396 - دوره : 15 - شماره : 3 - صفحه:427 -446
چکیده    اقدام به خودکشی به‏منزلۀ عملی غیرکشنده تعریف می‏شود که در آن شخص به ‏شکل آگاهانه و هدفمند و بدون مداخله دیگران، به‏منظور تحقق تغییرات دلخواه، اقدامی مضر و دردناک علیه خود انجام می‏دهد. هدف از این پژوهش، کشف و تبیین انگیزه و خواسته‏های زنان اقدام‏کننده به خودکشی است که از طریق ادراک و معنای ذهنی زنانی که درگیر این فرایند شده‏اند انجام می‏گیرد. پژوهش حاضر به روش کیفی و مصاحبۀ عمیق در میان زنان شهرستان آبدانان انجام شده است. در پژوهش حاضر، 23 نفر از زنانی که به خودکشی اقدام کرده‏اند، مشارکت داشته‏اند که از نظر سنی، تحصیلات، طبقه اجتماعی‌ـ اقتصادی و تاهل متفاوت بودند. برای انتخاب نمونه‏ها از روش نمونه‏گیری هدفمند و برای گردآوری داده‏ها از مصاحبه نیمه‏ساخت‏یافته استفاده شد. داده‏ها به‌وسیله کدگذاری نظری تجزیه ‏و تحلیل شد. بر‌اساس یافته‏ها، زنان مشارکت‏کننده اقدام به خودکشی را به‌منزلۀ «راهی برای ابراز و رسیدن به خواسته‏ها» ادراک می‏کنند که در راستای آن سعی دارند به رفتارهای سلطه‏طلبانه، محدودیت‏ها، تهمت‏ها و بدبینی‏ها واکنش نشان دهند و آن را مدیریت کنند. در پایان، بهبود نقش حمایتی، به‏خصوص از جانب خانواده و همسر، و روابط تعامل‌محور، در جلوگیری از خودکشی به‏‌منزلۀ راهکاری بسیار مهم پیشنهاد می‏شود.
کلیدواژه اقدام به خودکشی، انگیزه‏ها، زنان، شرایط، کیفی
آدرس دانشگاه یزد, گروه علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, ایران
پست الکترونیکی gmaddahi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved