>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش جنسیت در مصرف‌گرایی سیاسی شهروندان  
   
نویسنده رهبرقاضی محمودرضا ,کوشکی امین
منبع زن در توسعه و سياست - 1396 - دوره : 15 - شماره : 1 - صفحه:85 -100
چکیده    در عصر جدید، کانون توجه مردم به سیاست از حوزه‏های عمومی به حوزه‏های خصوصی، از تعلقات جمعی به تعلقات شخصی و از ایدئولوژی‏های یکسان‏ساز به هویت‏های فردی در حال حرکت بوده است. از طرف دیگر، سیاست‏های جدید، شیوه‏ای از مشارکت را پیشنهاد می‏دهند که از طریق زیر سوال بردن مشروعیت ساختارهای موجود، با کانال‏های ارتباطی موجود مخالفت می‏کنند. در این زمینه، یکی از شیوه‏های سیاست‏های جدید، مصرف‏گرایی سیاسی است. مصرف‏کنندگان سیاسی افرادی هستند که کالاها و خدمات مورد نیاز خود را بر اساس ملاحظات سیاسی و اخلاقی جامعۀ خودـ و نه نفس خود کالا‌ـ انتخاب می‏کنند. هدف از نگارش این مقاله بررسی رابطۀ جنسیت و مصرف‏گرایی سیاسی شهروندان شهر سبزوار است. روش تحقیق در جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‏ها، روش پیمایشی است. این مطالعه روی 416 نفر از زنان و مردان شهر سبزوار انجام گرفته است. برای جمع‏آوری اطلاعات از پرسش‌نامه استفاده شده است که اعتبار آن به روش صوری و پایایی آن به کمک آمارۀ ‏آلفای کرونباخ سنجیده شده است. با در نظر گرفتن سه وجه از مصرف‏گرایی سیاسی، یعنی رفتارها، انگیزه‏ها و عادت‌ها، مشاهده می‏شود که تفاوت معناداری در میزان ‏مصرف‏گرایی سیاسی پاسخ‌گویان زن و مرد وجود دارد و زنان تمایل بیشتری به استفاده از مصرف‏گرایی سیاسی جهت تاثیرگذاری بر تصمیمات عمومی در جامعه دارند.
کلیدواژه شکاف جنسیتی، مشارکت سیاسی، مصرف‏گرایی‏ سیاسی
آدرس دانشگاه اصفهان, گروه علوم سیاسی, ایران, دانشگاه حکیم سبزواری, گروه علوم سیاسی, ایران
پست الکترونیکی aminkoushki89@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved