>
Fa   |   Ar   |   En
   شرایط و استراتژی‌های مصرف شیشه میان زنان معتاد (مطالعۀ موردی: شهر کرمان)  
   
نویسنده بوستانی داریوش ,کرمی زاده الهام
منبع زن در توسعه و سياست - 1396 - دوره : 15 - شماره : 1 - صفحه:1 -20
چکیده    اعتیاد یکی از مسائل اجتماعی برجسته در ایران است که اغلب مسئله‏ای مردانه تلقی می‌شود. اما واقعیت این است که زنان نیز با این پدیده درگیرند. آنچه در حال حاضر با آن مواجهیم گرایش به سوء مصرف موادمخدر صنعتی در میان زنان است. با توجه به نقصان کارهای پژوهشی و به‌خصوص کارهای کیفی در این حوزه، پژوهش حاضر به بررسی شرایط (علّی، مداخله‏گر، زمینه‏ای) و استراتژی‏های مصرف شیشه از سوی زنان معتاد به شیشه در شهر کرمان پرداخته است. از آنجا که کشف و فهم مسئلۀ اعتیاد به شیشه میان زنان یکی از پدیده‏های حساس است که به برقراری تعامل و گفت‌وگو نیاز دارد، از روش‌شناسی کیفی گراندد تئوری به‌منزله رویکرد پژوهش استفاده شد. تعداد 12 زن معتاد به‌عنوان مشارکت‌کننده در این پژوهش با روش نمونه‏گیری هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند و تجربه زیستۀ آن‌ها بررسی شد. برای جمع‏آوری داده‌ها از مصاحبۀ عمیق استفاده شد. به‌طور‌کلی، کدگذاری داده‏ها به خلق 13 مقوله و ‏18 زیرمقوله منجر شد که بیانگر شرایط و استراتژی‌های مصرف شیشه است. برخی از آن‏ها عبارت‌اند از: تنش‏های زندگی فردی، باورهای تسهیل‌گر مصرف شیشه، سکس و مصرف شیشه، یادگیری مصرف شیشه و استراتژی‏های تامین هزینۀ مواد. در‌نهایت، مقولات حاصله در قالب مدل شرایط و استراتژی‏های مصرف شیشه ارائه شده است.
کلیدواژه استراتژی، اعتیاد، زنان، شرایط، متامفتامین
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی, گروه علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان, ایران
پست الکترونیکی elhamkaramizadeh@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved