>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر توازن کار‌ـ خانواده در نهادهای آموزشی (مطالعه موردی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران)  
   
نویسنده سیدجوادین سیدرضا ,روشن نژاد مژگان ,گلرد پروانه
منبع زن در توسعه و سياست - 1393 - دوره : 12 - شماره : 1 - صفحه:39 -56
چکیده    افزایش حضور زنان در محیط‏های کاری، در سال‏های اخیر، توازن میان کار و خانواده را به یکی از چالش‏های پیش روی مدیران معاصر تبدیل کرده‏ است. مقاله حاضر با هدف شناخت عوامل تاثیرگذار بر توازن کار‌ـ خانواده زنان شاغل در تعدادی از دانشگاه‏های شهر تهران انجام شده است. نمونه آماری شامل 261 نفر از زنان شاغل در این دانشگاه‏هاست. برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسشنامه و برای تحلیل آن‏ها از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. متغیرهای پژوهش عبارت‌اند از حمایت خانوادگی، حمایت سازمانی، انعطاف‏پذیری کار، منابع فردی، و توازن کارـ خانواده. به منظور بررسی روابط میان متغیرها چهار فرضیه مطرح شده که تاثیر متغیرهای حمایت خانوادگی، حمایت سازمانی، انعطاف‏پذیری کاری، و منابع فردی را بر توازن کارـ خانواده بررسی می‌کند. نتایج نشان می‏دهد که حمایت خانوادگی و منابع فردی بر توازن کارـ خانواده تاثیر مثبت دارد، ولی حمایت سازمانی و انعطاف‏پذیری کار بر این متغیر بی‏تاثیر بوده است. به مدیران پیشنهاد شده که به منظور ترویج فرهنگ حامی کارـ خانواده و نیز فراهم‌کردن فرصت‏‏های انعطاف زمانی و مکانی در کار تلاش کنند.
کلیدواژه انعطاف‏ پذیری‏ کار ,توازن کارـ خانواده ,حمایت اجتماعی ,منابع فردی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved