>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل تجربه‏ های زنانه از جراحی زیبایی (مطالعه کیفی دلایل و پیامدهای جراحی زیبایی)  
   
نویسنده قادرزاده امید ,خالق پناه کمال ,خزایی سارا
منبع زن در توسعه و سياست - 1393 - دوره : 12 - شماره : 1 - صفحه:1 -20
چکیده    جراحی زیبایی، به‌مثابه یکی از شیوه‏های شایع مدیریت بدن، وارد الگوهای مصرف و فرایند صورت‌بندی هویت‌ساز زنان شده است. در پژوهش حاضر، به قصد راه‌بُردن به تجربه و درک زنان از جراحی زیبایی، به روش نظریه مبنایی با 27 نمونه زن با تجربه جراحی زیبایی مصاحبه نیمه ‏ساخت یافته به‏عمل آمد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که زنان در مواجهه با دگردیسی هنجارهای زیبایی، بدل‌شدن زیبایی به امری اروتیک، ملال‌آور‌بودن زندگی روزمره، و تکثیر تصورات منفی از جسمانیت خویشتن به جراحی زیبایی روی می‏آورند. در این میان، فردی‌شدن زیبایی و پیشرفت‏های علم جراحی به‌مثابه زمینه تسهیلگر و الگوپذیری از مدل‏های رسانه‏ای به‌منزله شرایط مداخله‏گر عمل کرده‏اند. بازسازی معنایی تجربه و درک زنان از کنش جراحی زیبایی بر ابزاری‌شدن بدن، اکتسابی‌شدن زیبایی، و رسانه‏ای‌شدن بدن دلالت دارد. بر‌اساس مطالعه حاضر، جراحی زیبایی با وجود ارتقای اعتماد به نفس زنان، مخاطرات جسمی، وسواس زیبایی، اختلال در زندگی روزمره، و انزوای اجتماعی را در پی داشته است.
کلیدواژه ابزاری‏‌شدن بدن ,جراحی ‏زیبایی ,سبک زندگی بدن‏محور ,وسواس زیبایی
آدرس دانشگاه کردستان, ایران, دانشگاه کردستان, ایران, دانشگاه کردستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved