>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش رابطه فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان  
   
نویسنده امام‏ جمعه‏ زاده سیدجواد ,ابراهیمی‏ پور حوا ,رهبرقاضی محمودرضا ,نوعی‌باغبان سیدمرتضی
منبع زن در توسعه و سياست - 1392 - دوره : 11 - شماره : 1 - صفحه:119 -134
چکیده    مشارکت سیاسی از شاخص‏های توسعه اجتماعی و سیاسی کشورها به‏شمار می‏رود. زنان از جمله گروه‏های عمده جامعه‌اند که شرکت آنان در روند اداره جامعه و توسعه سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی آن ضروری به نظر می‏رسد. بنابراین مطالعه رفتار سیاسی زنان اهمیت خاصی برای ثبات سیاسی و پویایی جامعه دارد. هدف این نوشتار بررسی رابطه میان فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی دختران دانشجو در شهر اصفهان است. روش تحقیق پژوهش در جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‏ها روش پیمایشی است. این مطالعه بر 384 نفر از دختران دانشجوی شهر اصفهان انجام شده است. نتایج تحقیق رابطه معناداری بین ابعاد فرهنگ سیاسی (شامل سمت‏گیری‏های شناختی، سمت‏گیری‏های احساسی، و سمت‏گیری‏های ارزیابانه) و ابعاد رفتار سیاسی (شامل رفتار رای‌دادن و فعالیت‏های سیاسی انتخاباتی)، و رفتارهای سیاسی غیرانتخاباتی (شامل تماس با مسیولان، اعتراض، و عضویت در گروه‏های سیاسی) نشان می‏دهد.
کلیدواژه رفتار انتخاباتی ,رفتار سیاسی ,دانشجویان دختر ,فرهنگ سیاسی ,مشارکت سیاسی
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved