>
Fa   |   Ar   |   En
   انگیزه‌های کارآفرینی زنان و مردان در بخش صنعت: شباهت‌ها وتفاوت‌ها  
   
نویسنده آراستی زهرا ,کنعانی احمد ,سیدقاسمی نویساسادات
منبع زن در توسعه و سياست - 1392 - دوره : 11 - شماره : 1 - صفحه:83 -100
چکیده    مقدمه/پیشینه/هدف: یکی از عوامل تاثیرگذار در کارآفرینی، انگیزه های کارآفرینان است. برخی مطالعات نشان می دهند زنان و مردان با انگیزه های متفاوتی به کارآفرینی روی می آورند، این در حالی است که انگیزه های کارآفرینان در بخش صنعت خصوصا با در نظر گرفتن عامل جنسیت کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق ترکیبی در جامعه آماری کارآفرینان بخش صنعت استان گلستان به بررسی شباهت ها و تفاوت های انگیزه های زنان و مردان کارآفرین می پردازد.روش شناسی: این تحقیق ترکیبی است از یک تحقیق کیفی از نوع اکتشافی با هدف شناسایی انگیزه های کارآفرینان که داده های آن با استفاده از مصاحبه های عمیق با بیست کارآفرین جمع آوری شده است و یک تحیقق کمّی از نوع توصیفی پیمایشی با هدف مقایسه و اولویت بندی انگیزه های زنان و مردان کارآفرین که با تحلیل داده های پرسشنامه‌ها انجام شده است.یافته ها/بحث و بررسی/تحلیل نتایج: نتایج تحقیق کیفی نشان می دهد انگیزه های کارآفرینان در بخش صنعت عبارتند از کسب درآمد، ایجاد اشتغال، استفاده از فرصت ها، کمک به جامعه، اثبات شایستگی ها، رضایت درونی و کسب استقلال. همچنین نتایج تحقیق کمّی وجود تفاوت معنادار بین زنان و مردان کارآفرین در بخش صنعت در دو انگیزه اثبات شایستگی ها و کسب درآمد را نشان می دهد.نتیجه گیری: شناسایی این شباهت ها و تفاوت ها به سیاست گذاران در توسعه کارآفرینی زنان در کشور کمک می کند.
کلیدواژه انگیزه کارآفرینی ,جنسیت ,صنعت ,کارآفرینی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مازندران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved