>
Fa   |   Ar   |   En
    تاثیر شکاف جنسیتی بر رفتار انتخاباتی زنان در شهر اصفهان  
   
نویسنده حاتمی عباس ,امامی الهه
منبع زن در توسعه و سياست - 1392 - دوره : 11 - شماره : 1 - صفحه:65 -82
چکیده    تاثیر شکاف‌های جنسیتی بر رفتار انتخاباتی عموماً در قالب سه الگوی شکاف سنتی، همگرایی، و تجدیدنظرطلبانه صورت‌بندی شده‌اند. این مقاله با استفاده از روش پیمایشی و جمع‌آوری داده از بین 230 نفر زن و مرد، در شرایط رای‌دهی در شهر اصفهان، نشان داد که 1. الگوی شکاف جنسیتی سنتی یا محافظه‌کارتر بودن زنان نسبت به مردان در این جامعه آماری تفوق داشته است؛ 2. تاثیر این شکاف جنسیتی سنتی در جامعه آماری زنان یک‌دست نبوده و عواملی مانند تحصیلات و سن باعث کاهش یا افزایش میزان محافظه‌کاری زنان شده است؛ 3. با تایید رابطه معنادار میان جنسیت و رفتار تبعی زنان مشخص شد عواملی که باعث کاهش میزان محافظه‌کاری زنان شده‌اند میزان رفتار تبعی زنان را نیز کاهش داده‌اند. درنهایت، مقاله متضمن این ایده کلیدی است که تاثیر عامل جنسیت بر رفتار انتخاباتی زنان را نباید صرفاً تاثیری از پیش تعیین شده، بیولوژیک، و مبتنی بر هویت‌های پایدار جنسیتی آن‌ها دانست، بلکه رفتار انتخاباتی زنان رفتاری چندلایه است که تا حدی در متن اجتماع و از طریق عوامل غیرجنسیتی نیز برساخته می‌شود. همین برساخته‌شدن نسبی رفتار سیاسی زنان مشخص می‌کند تا چه حد توجه به شیوه‌های توانمندسازی سیاسی زنان ضروری به نظر می‌رسد.
کلیدواژه شکاف جنسیتی ,رفتار انتخاباتی زنان ,رفتار تبعی ,محافظه‌کاری
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved