>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش تاثیر استقلال، مشارکت اجتماعی، و تحصیلات زنان بر تمایل به فرزندآوری (مطالعه موردی شهر سیرجان)  
   
نویسنده عباسی شوازی محمدجلال ,خواجه‌صالحی زهره
منبع زن در توسعه و سياست - 1392 - دوره : 11 - شماره : 1 - صفحه:45 -64
چکیده    ایران، در چند دهه اخیر، افت شدیدی را در میزان باروری کل داشته است. نتایج مطالعات نشان می‏دهد نقش زنان در اجتماع و توانایی تصمیم‏گیری در امور خانواده از عوامل موثر بر رفتار باروری زنان است و استقلال زنان عامل مهمی جهت کنترل رفتار باروری زنان محسوب می‌شود. مقاله حاضر، با استفاده از روش پیمایش، به بررسی رابطه برخی ابعاد استقلال زنان با تمایل به فرزندآوری زنان در شهر سیرجان، واقع در استان کرمان، می‏پردازد. داده‏ها از طریق پرسشنامه از 400 زن همسردار دارای فرزند واقع در سنین باروری جمع‏آوری شده است. نتایج تحلیل دومتغیره نشان می‏دهد که رابطه بین متغیرهای استقلال و تمایل به فرزندآوری با کنترل متغیرهای اقتصادی و اجتماعی (تحصیلات، مشارکت اجتماعی، و وضعیت اشتغال) معنادار نیست. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک بیانگر این است که از میان متغیرهای مختلف، متغیر تحصیلات زنان و مشارکت اجتماعی زنان نقش تعیین‌کننده‏ای در تبیین تغییرات متغیر وابسته دارد؛ به گونه‏ای که با افزایش این دو عامل تمایل به فرزندآوری کاهش می‏یابد. علاوه بر این، دو متغیر سن زنان و تعداد فرزندان در رابطه با متغیر تمایل به فرزندآوری از قدرت تبیین بالایی برخوردارند. بدین لحاظ سیاست‏های جمعیتی به منظور دستیابی به باروری بالاتر باید به برنامه‏هایی معطوف گردد که زمینه‏هایی را جهت هماهنگی بین فرزندآوری و ادامه فعالیت‏های زنان در حوزه آموزش عالی و مشارکت در امور اجتماعی هماهنگی به‌وجود آورد.
کلیدواژه استقلال اقتصادی ,تحصیلات ,تمایل به فرزندآوری ,سیرجان ,زنان ,مشارکت اجتماعی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved