>
Fa   |   Ar   |   En
    سنجش تاثیر مسیولیت زنان شاغل بر باروری در ایران  
   
نویسنده قاضی طباطبایی محمود ,مهری نادر
منبع زن در توسعه و سياست - 1392 - دوره : 11 - شماره : 1 - صفحه:29 -44
چکیده    زنان شاغل، در مقایسه با زنان غیرشاغل، علاوه بر کارهای غیرمزدی خانه‌داری و بچه‌داری، بایستی مدت‌زمانی را نیز به کار مزدی در بیرون از خانه اختصاص دهند. بار مسیولیت مضاعف زنان شاغل اشاره به مقدار کاری دارد که آن‌ها در مقایسه با زنان غیرشاغل انجام می‌دهند. این مقاله درباره کمّی‌کردن بار مسیولیت مضاعف زنان شاغل برحسب تعداد فرزندان وابسته آن‌هاست. بدین‌ منظور، به مقایسه مدت‌زمان اختصاص داده شده به کارهای غیرمزدی (خانه‌داری و بچه‌داری) و مزدی بین زنان شاغل و غیرشاغل دارای همسر به تفکیک تعداد فرزندان وابسته (زیر 7 سال) در کشور پرداخته شده است. در این پژوهش، از تحلیل ثانویه داده گذران وقت استفاده شده است. این پیمایش توسط مرکز آمار ایران در نقاط شهری کشور در دو سال پی‌درپی و در چهار فصل متمادی آذر و اسفند 1378 و خرداد و شهریور 1388 انجام شده و در آن از روش نمونه‌گیری احتمالی به‌کار است. جامعه آماری تحقیق حاضر همه زنان شاغل و غیرشاغل دارای همسرِ فاقد کودک یا دارای کودک وابسته (زیر 7 سال) ساکن در نقاط شهری کشور است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد ‌که زنان شاغل فاقد فرزند، 3 ساعت و 6 دقیقه؛ دارای یک فرزند وابسته، یک ساعت و 42 دقیقه؛ و دارای 2 فرزند وابسته، یک ساعت و 29 دقیقه بیشتر از همتایان غیرشاغل خود کار می‌کنند. درواقع، نتایج نشان می‌دهد که با افزوده‌شدن بر تعداد فرزندانِ وابسته از میزان بار مسیولیت مضاعف زنان شاغل نیز کاسته می‌شود.
کلیدواژه بار مسیولیت مضاعف ,باروری ,زنان شاغل و کارمزدی ,فرزندان وابسته ,فشار نقش ,کار غیرمزدی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved