>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزشیابی عدالت جنسیتی در نظام آموزشی ایران  
   
نویسنده آتشک محمد
منبع زن در توسعه و سياست - 1391 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:127 -151
چکیده    هدف تحقیق حاضر ارزشیابی تحقق عدالت جنسیتی در نظام آموزشی ایران به عنوان یکی از مهم-ترین اهداف ملی و بین المللی است، تحقیق از نوع ارزشیابی است و روش تحقیق تحلیل ثانویه داده‌های سرشماری سال 1390 است. نتایج حاکی از آن است که در مجموع در گروه های سنی تا 34 سال در نقاط شهری در گروه های سنی تا 39 سال و در نقاط روستایی در گروه های سنی تا 24 سال، عدالت جنسیتی در آموزش وجود دارد و بیشترین بی‌عدالتی های آموزشی در گروه های عمده سنی بالاتر از 35 سال مشاهده می شود. همچنین تحلیل مقاطع مختلف تحصیلی اشاره به آن دارد که در مقطع ابتدایی عدالت جنسیتی در آموزش حاصل شده است و در مقاطع راهنمایی، متوسطه و آموزش عالی، بی‌عدالتی به ضرر دختران و تنها در دوره پیش دانشگاهی بی‌عدالتی به ضرر پسران وجود دارد.
کلیدواژه آموزش ,ارزشیابی ,بی‌عدالتی جنسیتی ,داده‌های سرشماری 1390 ,عدالت جنسیتی
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved