>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش عوامل جامعه شناختی موثر در مشارکت مدنی زنان  
   
نویسنده قادرزاده امید ,یوسفوند حجت اله
منبع زن در توسعه و سياست - 1391 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:101 -126
چکیده    با توجه به اهمیت مشارکت مدنی به عنوان اصلی ترین شاخص توسعه‌ی اجتماعی، این پژوهش درصدد است تا در چارچوب دستگاه مفهومی پاتنام، به مطالعه ی میزان مشارکت مدنی و گونه‌های آن در میان زنان بپردازد. این تحقیق از نوع پیمایشی است که در طی آن با 370 نفر از زنان 18 تا 45 سال شهر الشتر مصاحبه شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین مشارکت مدنی زنان معادل 2/59 درصد بود که بر مبنای یک مقیاس صفر تا 100 متوسط ارزیابی می شود. در میان گونه‌های مشارکت مدنی، نوع غالب مشارکت مذهبی بوده و مشارکت نهادی (انجمنی) در پایین-ترین سطح قرار داشته است. تحلیل رگرسیونی چندمتغیره نشان می دهد که مشارکت مدنی زنان به ترتیب شدت رابطه با متغیرهای میزان منابع در دسترس زنان، گستره روابط اجتماعی، اثربخشی اجتماعی، وضع تاهل و سن مربوط است. متغیرهای مذکور در مجموع 54 درصد تغییرات مشارکت مدنی زنان را تبیین می کنند. در بخش پایانی مطالعه، دلالت های یافته ها و نتایج تحقیق در زمینه مطالعات آتی و سیاست گذاری اجتماعی و فرهنگی مورد بحث قرار گرفته است.
کلیدواژه زنان ,گستره روابط اجتماعی ,مشارکت مدنی ,مشارکت مذهبی ,مشارکت نهادی ,منابع در دسترس.
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved