>
Fa   |   Ar   |   En
   آزمایش و مقایسه مدل رابطه علّی نقش‌های جنسیتی مردانگی و زنانگی و انعطاف‌پذیری خانوادگی با وانمودگرایی با میانجی‌گری خوددلسوزی در دانشجویان دختر و پسر  
   
نویسنده فرزادی فاطمه ,مرادی احمد ,بهروزی ناصر
منبع زن در توسعه و سياست - 1398 - دوره : 17 - شماره : 2 - صفحه:303 -323
چکیده    پدیده وانمودگرایی در مورد افرادی است که توانایی و قابلیت‌های علمی و هنری بسیار بالایی دارند، اما این موفقیت‌ها و توانایی‌ها را درونی نکرده و اعتقادی به آنان ندارند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه رابطه علّی نقش‌های جنسیتی مردانگی و زنانگی و انعطاف‌پذیری خانوادگی با وانمودگرایی با میانجی‌گری خوددلسوزی در دختران و پسران کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان کارشناسی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 13961397 بودند که از این تعداد 200 (120 پسر و 80 دختر) نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای استفاده‌شده در این پژوهش شامل پرسش‌نامه فرم کوتاه خوددلسوزی (scs) رایس و همکاران (2011)، پرسش‌نامه نقش جنسیتی بم (bsri)، مقیاس پدیده وانمودگرایی کلانس (cips) (1985) و مقیاس انعطاف‌پذیری خانواده شاکری (1382) بود. نتایج نشان داد که در کل نمونه، در هر دو گروه نمونه دانشجویان دختر و پسر، الگوی مفروض نقش واسطه‌ای خوددلسوزی در رابطه بین نقش‌های جنسیتی و انعطاف‌پذیری خانوادگی با وانمودگرایی برازش مطلوبی داشت. علاوه بر این، نتایج تخصیص گروهی روابط ساختاری بین متغیرهای چندگانه نشان داد که روابط بین نقش‌های جنسیتی (مردانگی و زنانگی)، انعطاف‌پذیری خانوادگی، وانمودگرایی و خوددلسوزی در دو گروه دانشجویان دختر و پسر هم‌ارز بودند. در‌نهایت، نتایج نشان داد که در مدل کلی و مدل‌های مربوط به هر‌یک از دو گروه دختر و پسر، همه وزن‌های رگرسیونی از لحاظ آماری معنادار بودند و متغیرهای پیش‌بین حدود 18 درصد از پراکندگی متغیر وانمودگرایی را تبیین کردند. همچنین، نتایج نشان داد دانشجویان دختر  نقش جنسیتی زنانگی و نمره‌های بالاتری در وانمودگرایی و سطوح پایین‌تری از خوددلسوزی را نسبت به مردان نشان دادند. اما مردان با نقش جنسیتی مردانگی و سطوح بالای خوددلسوزی و نمره‌های کمتری در وانمودگرایی همراه بودند.
کلیدواژه انعطاف‌پذیری خانوادگی، خوددلسوزی، نقش جنسیتی، وانمودگرایی
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
پست الکترونیکی behroozyn@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved