>
Fa   |   Ar   |   En
   زن در توسعه و سیاست   
سال:1389 - دوره:8 - شماره:4


  tick  مقایسه ی سلامت روانی فرزندان خانواده های تک همسری و دوهمسری - صفحه:5-26

  tick  مطالعه ای جامعه شناختی درباره ی جایگاه دختران در نظام آموزشی پزشکی ایران - صفحه:27-50

  tick  توسعه ی انسانی مبتنی بر جنسیت و آموزش زنان (نتایج مطالعه ای بین کشوری) - صفحه:51-73

  tick  تحلیل جنسیتی مهارت های کاربری فناوری اطلاعات در امور ترویج کشاورزی استان گلستان - صفحه:75-96

  tick  تعیین تفاوت های جنسیتی در گرایش جوانان به گروه های مرجع (مطالعه ی موردی: شهر سنندج) - صفحه:97-119

  tick  مدیریت هویت؛ شناسایی راه کارهای تقویت هویت اجتماعی زنان در نهادهای آموزشی - صفحه:121-140

  tick  مطالعه ی مقایسه ای عوامل روان شناختی موثر در تصادفات رانندگی بر حسب جنسیت راننده - صفحه:141-157

  tick  گسترش تجارت و فرصت های شغلی زنان (مطالعه ی موردی صنایع تولیدی ایران) - صفحه:159-182

  tick  اهمیت آموزش و پایگاه اقتصادی زنان در استفاده از خدمات سلامتی دوران بارداری در ایران - صفحه:183-202

  tick  تبیین نقش ویژگی های فردی موثر بر اشتغال دانش آموختگان دختر آموزش عالی (مطالعه ی موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین -اهواز) - صفحه:203-220
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved