>
Fa   |   Ar   |   En
   زن در توسعه و سیاست   
سال:1389 - دوره:8 - شماره:2


  tick  تحلیل تطبیقی نگرش سیاسی زنان و مردان در شهر اصفهان (از محافظه کاری تا آزادی خواهی) - صفحه:7-30

  tick  نقش ترکیب جنسیتی دانش آموزان در شاخه های نظری و مهارتی بر نرخ ورود دختران و پسران به دانشگاه ها - صفحه:31-53

  tick  نرخ باروری و میزان مشارکت زنان در نیروی کار (مطالعه ی موردیِ کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا) - صفحه:55-68

  tick  تحلیل جنسیتی تصادف با تاکید بر مفهوم سبکِ زندگیِ سالم مطالعه ی موردی: جوانان شهر تهران - صفحه:69-92

  tick  مطالعه ی ابعاد طرد اجتماعی زنان روستاییِ سرپرست خانوار در رابطه با وضعیت اشتغال و اقامت - صفحه:93-114

  tick  رهبران تحول بخش در مدرسه: مدیران زن یا مدیران مرد؟ - صفحه:115-141

  tick  تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان (مطالعه ی موردی: زنان شاغل در وزارت جهاد کشاورزی) - صفحه:143-162

  tick  سرمایه ی انسانی زنان و هم گرایی باروری در کشورهای آسیایی - صفحه:163-188

  tick  تعامل در فضای سایبر و تاثیر آن بر هویت زنان در ایران (مطالعه ی موردی دانشجویان دختر دانشگاه تهران) - صفحه:189-209

  tick  مطالعه ی نیازها، انگیزه ها و مشاغل مناسب زنان در بخش های دولتی - صفحه:211-236
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved