>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی مسئلۀ زن در گفتمان شعری بشری البستانی  
   
نویسنده ملاابراهیمی عزت ,الیاسی حسین
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1396 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:119 -138
چکیده    زبان از دیرباز با موضوعات اجتماعی در ارتباط بوده و درهم تنیده‌اند و ارتباط بین این دو امکان‌ناپذیر است. درحقیقت، تاکید تحلیل‌گران انتقادی گفتمان بر بافت اجتماعی گفتمان، نشان از این ارتباط ناگسستنی بین گفتمان به انواع مختلف آن و موضوعات اجتماعی دارد. از موضوعات مهم اجتماعی، که بخش گسترده‌ای از فضای آثار اندیشمندان را به خود اختصاص داده است، موضوع زن و جایگاه اجتماعی‌اش است. بشری بستانی، شاعر متعهد عراقی، یکی از روشن‌فکران بزرگ عرصه ادب و شعر معاصر عربی است، که در آثار شعری‌اش به موضوع زن به‌منزله ساختاری قومی‌ـ تمدنی پرداخته است. وی در شعر خویش به دفاع از حقوق زن پرداخته و با وام‌گیری از بزرگانی چون جبران و ابن عربی و دیگران و با رد مردسالاری و مرگ فرهنگی اجتماعی زن، بر ایجاد توازن بین زن و مرد و رساندن جامعه به رشد و پیشرفت از این طریق همت گمارده است. بشری در گفتمانش برای بیان ایدئولوژی‌هایش زبانی آمیخته به سنت را به کار گرفته و با استفاده از واژگان نقش‌گرا و تصاویر فنی در پی تغییر است. در این جستار، سعی بر آن داریم که با روش توصیفی‌ـ تحلیلی در اشعار بشری بستانی اندیشه این اندیشمند معاصر عرب را بررسی و کنکاش کنیم.
کلیدواژه بشری بستانی، زن، گفتمان شعری
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی hsn_elyasi@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved