>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربست مفهوم «فانتزی عشق» لاکان در تبیین طلاق به‌ منزلۀ مسئله‌ای اجتماعی  
   
نویسنده شهریاری مرضیه ,مختاری مریم
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1396 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:73 -92
چکیده    در قرن اخیر، با رشد و توسعۀ جوامع، افزایش سرسام‌آور انواع آسیب‌های اجتماعی در جوامع مختلف رخ داده است. از مواردی که به‌منزلۀ آسیب تلقی می‌شود، طلاق در جامعۀ ایران است. امروزه، سوژه‌های انسانی، فانتزی‌هایی را برای خود می‌سازند تا موقعیت خیالی خود را در ساختار اجتماعی نشان دهند. هدف مقالۀ حاضر آن است که با استفاده از مفهوم عشق و فانتزی لاکان، یک مسئلۀ اجتماعی (طلاق) را تبیین کند. بدین منظور، چارچوب مفهومی‌ای ملهم از نظریۀ ژاک لاکان دربارۀ فانتزی و جنس عشق و طلاق در مباحث لاکان منظومه روشی این مقاله را تشکیل می‌دهند. وجه ناخودآگاه وقوع طلاق با استفاده از مفهوم فانتزی لاکان، بین 9 زن طلاق‌گرفته تحلیل شده و داده‌ها از طریق مصاحبۀ عمیق گردآوری شده است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد مخاطب بر‌حسب سناریوی فانتزی‌گونه و با میلی برساخته‌شده، در‌صدد یافتن آن مصداق فانتزی در جامعه برمی‏آید، اما هنگام دسترسی، سوژه با تجربۀ ناخوشایند واقعیت روبه‌رو شده و مصداق عینی فانتزی را فردی معمولی می‏یابد که هیچ وجه مشترکی با تصویر خیالی از آن ندارد.
کلیدواژه جایگاه طبقاتی، جذابیت‌های بدنی، سوژه، فانتزی، فانتزی جذابیت ‌های مردانه، فانتزی جنسی
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه یاسوج, ایران
پست الکترونیکی mokhtari1380@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved