>
Fa   |   Ar   |   En
   بازنمایی تصویر زن در نگاره های خمسه برلاس بر اساس نظریۀ میدان پی یر بوردیو  
   
نویسنده شیرازی فاطمه ,صابر زینب ,حسنی محمد رضا
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1395 - دوره : 8 - شماره : 3 - صفحه:371 -394
چکیده    خمسه نظامی از اواخر قرن هشتم هجری به دلیل داشتن داستان‌هایی عاشقانه و غنایی مورد توجه نگارگران ایران قرار گرفته ‏است. در بسیاری از داستان‌های خمسه، زنان قهرمانان اصلی هستند یا در داستان نقشی اساسی دارند که خود بیانگر میزان اهمیت زنان در منظومه‏های نظامی است. نظامی، برخلاف نگاه منفی رایج به زنان در جامعه، با رویکردی مثبت جایگاهی رفیع به آنان می‌بخشد. در دوره‌های مختلف نیز این داستان‌ها، به‌خصوص لیلی و مجنون، خسرو و شیرین و هفت‌گنبد بهرام گور، که در آن زنان حضوری پررنگ دارند، مورد توجه نگارگران قرار گرفته و تصویرسازی شده است. با بررسی و تجزیه و تحلیل تصاویر زنان در خمسه‏های دوره‌های متفاوت می‌توان به زمینه فرهنگی‌ـ اجتماعی و همچنین جایگاه زنان در هر دوره پی برد. لذا با مطالعه تصویر زنان در نسخه‏های مصور می‌توان به بررسی جایگاه زنان در دوره‏های مختلف پرداخت. این رساله به چگونگی بازنمایی زنان در تصاویر خمسه قرن نهم (خمسۀبرلاس) می‏پردازد. بررسی این نگاره‏ها با توجه به تعریف جامعه‌شناسی هنر پی‌یر بوردیو و نظریه تاثیر میدان‌های مختلف در خلق اثر هنری صورت می‌پذیرد. میدان‌هایی چون میدان ادبی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... . میزان تاثیر این میدان‌ها در به تصویر کشیدن زنان در خمسۀ یادشده، از جمله موارد مورد بحث در این رساله است. در نتیجه‌گیری نهایی می‌توان گفت بازنمایی تصویر زن در خمسۀ قرن نهم (خمسۀبرلاس) به دلیل سبک هنری بهزاد و توجه او به واقع‌گرایی اجتماعی، بیشتر برگرفته از زمینه‏ها یا میدان‌های اجتماعی و فرهنگی عامه است.
کلیدواژه خمسۀ برلاس، زن، نظامی، نظریۀ میدان، نگارگری
آدرس دانشگاه هنر اصفهان, ایران, دانشگاه هنر اصفهان, دانشکدۀ صنایع دستی, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, دانشکدۀ هنر و معماری, ایران
پست الکترونیکی m.r.hassani@arts.usb.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved