>
Fa   |   Ar   |   En
   تقسیم جنسیتی فعالیت‌های هنری در ایران دهۀ 1380  
   
نویسنده راودراد اعظم
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1395 - دوره : 8 - شماره : 3 - صفحه:301 -316
چکیده    در این مقاله، هنرمندان زن از نظر حضور آن‌ها در حوزه‌های هنری مختلف شده‌اند. این مقاله در پی پاسخ‌گویی به دو سوال است. 1. آیا در سال‌های اخیر، تعداد زنان هنرمند در هنرهای مختلف افزایش داشته است یا خیر. 2. آیا حضور زنان در هنرهای مختلف یکسان است یا متفاوت. این تحقیق با استفاده از مطالعۀ اسنادی انجام‌شده و یافته‌ها نشان می‌دهد که اولاً فعالیت‌های هنری زنان در مقایسه با گذشته رشد داشته است؛ ثانیاً این رشد در حوزه‌های مختلف هنری به یک میزان نبوده است. تعداد زنان فیلم‌ساز و نمایش‌نامه‌نویس نسبت به تعداد زنان نقاش و مجسمه‌ساز بسیار کمتر است. بنابراین، نسبت زنان در هر‌یک از هنرهای یادشده در مقایسه با نسبت مردان متفاوت است. در‌حالی‌که کمترین نسبت زنان در فیلم‌سازی حضور دارند، بیشترین آن‌ها در نقاشی فعالیت دارند؛ به‌حدی‌که در حال حاضر زنان نقاش از نظر کمی حتی از مردان نقاش فزونی گرفته‌اند. سوالی که در تبیین یافته‌ها مطرح شده این است که آیا عوامل اجتماعی بر زنان و مردان اثر می‌گذارند تا به شیوه‌های متفاوتی در هنر ظاهر شوند یا خیر. در این مقاله، پاسخ مفصلی به این پرسش داده شده است.
کلیدواژه جامعه‌شناسی هنر، زنان، هنرمندان
آدرس دانشگاه تهران, دانشکدۀ علوم اجتماعی, گروه ارتباطات د, ایران
پست الکترونیکی ravadrad@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved