>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعۀ تطبیقی شرایط ازدواج در دین زردشتی و اسلام  
   
نویسنده غضنفری کلثوم ,بادامچی حسین ,داوری پروین
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1395 - دوره : 8 - شماره : 3 - صفحه:395 -410
چکیده    ازدواج پایۀ اصلی نهاد خانواده است و برای آن در هر دو دین زردشتی و اسلام شرایطی تعریف شده که تحقق ازدواج منوط به احراز آن‏هاست. مطالعۀ تطبیقی شرایط ازدواج از منظر دو دین زردشتی و اسلام نشان می‏دهد که وجوه اشتراک و افتراق گوناگونی دربارۀ این موضوع بین دو دین وجود دارد و تحلیل و ارزیابی آن‏ها می‏تواند به روشن‌شدن بیشتر ابعاد میراث و سنن مشترک این ادیان بینجامد. روند پژوهش بدین‌گونه است که ابتدا شرایط ازدواج از منظر دین زردشتی بررسی و تحلیل شده، سپس به همان موضوع از دیدگاه اسلام پرداخته شده است. بررسی‏های انجام‌یافته نشان می‏دهد که اگرچه در برخی موارد اختلافاتی همچون اهداف متفاوت برای ازدواج و انواع آن وجود دارد، اشتراکات بین آن‌ها، که شامل شرایط ازدواج (سن ازدواج، رضایت سالار، رضایت دختر و پسر و هم‏کفوی) و عقد (ایجاب و قبول، شرایط عاقد، حضور شاهد و مهریه) است، ‏به‌مراتب چشمگیرتر از اختلافات دو دیانت است.
کلیدواژه ازدواج، اسلام، حقوق زردشتی، خانواده
آدرس دانشگاه تهران, گروه تاریخ, ایران, دانشگاه تهران, گروه تاریخ, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی p.davari92@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved