>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی زنان شهرستان سنندج در سال 1394  
   
نویسنده شیخ ذکریایی وریا ,محمدی امید ,کریمی صلاح الدین ,نافعی ایوب
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1395 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:573 -588
چکیده    موضوع این مطالعه بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی زنان شهرستان سنندج در گروه سنی 20 تا 40 سال در سال 1394 است. مشارکت سیاسی به‌منزلۀ یکی از شاخص‏های عمدۀ توسعه تلقی می‏شود. اگر توسعۀ سیاسی را به معنای «گسترش مشارکت و رقابت گروه‌های اجتماعی در زندگی سیاسی» در نظر بگیریم، بی‌شک یکی از پیش‌نیازهای آن مشارکت سیاسی خواهد بود. اهمیت حضور زنان در عرصه‌های سیاسی برای به ثمر رسیدن توسعۀ همه‌جانبه مورد تاکید سیاست‌گذاران است. ازاین‌رو، بررسی عواملی که می‌تواند بر مشارکت سیاسی زنان موثر باشد ضروری می‌نماید تا بتوان بر تکیه بر آن‌ها میزان و سطح مشارکت سیاسی زنان را ارتقا بخشید و به اهداف توسعه‌ای دست یافت. حجم نمونۀ این تحقیق گروه سنی 20 تا 40 سال شهرستان سنندج بالغ بر 384 نفر است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گرد‏آوری داده‌ها پرسش‌نامه است. با استفاده از نرم‌افزار spss به آزمون فرضیات پرداختیم. نتایج یافته‌ها حاکی از این است که بین اعتماد سیاسی، آگاهی سیاسی، تمایل خانواده، سازمان‌های داوطلبانه و مشارکت سیاسی رابطۀ معناداری وجود دارد. بدین ترتیب، افزایش آگاهی مردم و درگیر‌کردن آن‌ها در سرنوشت خود از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد باعث افزایش مشارکت آن‌ها و در‌نتیجه افزایش اعتماد سیاسی‌‌شان خواهد شد.
کلیدواژه آگاهی سیاسی، اعتماد سیاسی، سازمان‌های داوطلبانه، مشارکت سیاسی
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر کردستان, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, بخشی, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, بخشی, ایران
پست الکترونیکی nafei.un@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved