>
Fa   |   Ar   |   En
   ازدواج موقت در دین زردشتی و اسلام  
   
نویسنده بادامچی حسین ,غضنفری کلثوم ,داوری پروین
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1394 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:521 -535
چکیده    در دین زردشتی، شواهدی مبنی بر وجود ازدواج موقت وجود دارد که می‏توان آن را با متعه یا ازدواج موقت در فقه امامیه تطبیق داد. اگرچه میان فقهای امامیه و اهل تسنن در تداوم مشروعیت این نوع ازدواج اختلاف نظر وجود دارد‏، فقهای امامیه با استناد به قرآن و روایات قائل به تداوم آن هستند. این نوع ازدواج از نظر فقه امامیه مشروع است، اما برای انعقاد آن باید شرایطی احراز شود که در صورت وجود آن شرایط، چنین ازدواجی صورت می‏پذیرد. در دین زردشتی نیز، اگرچه مبحث مجزایی در رابطه با این نوع ازدواج وجود ندارد، با توجه به شواهد موجود در متون پهلوی باقی‌مانده می‏توان وجود چنین ازدواجی را تایید کرد. در این پژوهش، نخست به مسئلۀ ازدواج موقت در دین زردشتی با توجه به شواهد مستقیم و غیر‌مستقیم موجود در متون پهلوی پرداخته شده و سپس همین مسئله از منظر اسلام بررسی شده است. در پایان، به تطبیق موارد مطرح‌شده و تحلیل شباهت‏ها و تفاوت‏های آن‌ها اقدام شده است. بررسی‏ها نشان می‏دهد که ازدواج موقت در دو دین زردشتی و اسلام شباهت درخور توجهی به هم دارند؛ اگر‌چه گاه در اهداف و شرایط این نوع ازدواج تفاوت‏هایی نیز قابل مشاهده است.
کلیدواژه ازدواج موقت، حقوق، دین زردشتی، فقه امامیه
آدرس دانشگاه تهران, دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی, ایران
پست الکترونیکی p.davari92@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved