>
Fa   |   Ar   |   En
   دسترسی زنان به فضاهای شهری (مطالعه موردی: زنان شهر ایلام)  
   
نویسنده نقدی اسداله ,دارابی سارا
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1393 - دوره : 6 - شماره : 4 - صفحه:461 -470
چکیده    گسترش شهرها در دوران معاصر، همراه با پیچیدگی‌های خاص خود از یک‌سو و طرح موضوع فضاها یا قلمروهای عمومی، امکان و کیفیت حضور و بهره‏برداری از این فضاهای شهری از سوی دیگر، سبب شد تا موضوع زنان و شهر در ادبیات جامعه‏شناسی‏شهری وارد شود. این پژوهش سعی در واکاوی تجربه و درک زنان از حضور در و دسترسی به فضاهای شهری طراحی‌شده در شهر ایلام دارد. بدین منظور و با استفاده از روش کیفی با 15 زن ایلامی مصاحبه عمیق نیمه‏ساختاریافته انجام و دیدگاه زنان در‌خصوص دسترسی به فضاهای شهری بررسی شده است. نتایج نشان می‏دهد که بدن زنانه یکی از عوامل مهم ایجاد محدودیت است. ترس از تعرض و تجاوز، زنان را از فضاهای شهری دور نگه می‏دارد. طراحیِ محیطیِ شهر که برای زنان دارای فرزند و زنان خانه‏دار و همین‏طور فیزیولوژی خاص زنان جایی در نظر نگرفته است، در ‏دسترسی‌نداشتن زنان به این فضاها نقش مهمی دارد. از طرف دیگر، باید به مولفه‏های فرهنگی و اجتماعی حاکم بر شهر اشاره کرد که حضور زنان را به شرایطی منوط می‏داند که این شرایط برساخته اجتماع است و عموماً فضاها را به تملک مردان درمی‏آورد یا به نوعی زنان را برای حضور در فضاها به همسران و کودکان خود وابسته می‏کند.
کلیدواژه امنیت ,روش تحقیق کیفی ,رویت‏ پذیری ,طراحی کالبدی ,فضاهای جنسیتی ,فضاهای شهری
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved