>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی آموزش رویکرد تلفیقی شناختی‌ـ روان‌نمایشگری بر اصلاح باورهای ارتباطی ناکارآمد زنان متاهل  
   
نویسنده شهرستانی ملیحه ,اعتمادی احمد ,سلیمی محسن
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1393 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:283 -296
چکیده    پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش رویکرد تلفیقی شناختی‌ـ روان‌نمایشگری بر اصلاح باورهای ارتباطی ناکارآمد زنان متاهل صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان متاهل ساکن خوابگاه‌های دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1390 بودند. سی نفر که بالاترین نمره را در سیاهه باورهای ارتباطی به‌دست آورده بودند به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار استفاده‌شده در این پژوهش سیاهه باورهای ارتباطی زناشویی (RBI) است. روش تحقیق شبه‌آزمایشی بود و از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. گروه آزمایش در نه جلسه، هر هفته یک جلسه، آموزش با رویکرد تلفیقی شناختی‌ـ روان‌نمایشگری شرکت کردند. پس از اتمام برنامه آموزشی، از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. یافته‌های تحقیق با استفاده از روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش رویکرد تلفیقی شناختی‌ـ روان‌نمایشگری بر اصلاح باورهای ارتباطی ناکارآمد زنان متاهل در گروه آزمایش موثر بوده است.
کلیدواژه باورهای ارتباطی ناکارآمد ,شناخت‌درمانی ,روان‌نمایشگری ,رویکرد تلفیقی شناختی‌ـ روان‌نمایشگری
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, استادیار، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
پست الکترونیکی salimih10@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved