>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی وضعیت زنان در برنامه‏های توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی پس از انقلاب  
   
نویسنده مومنی فرشاد ,ارضرومچیلر سمیه ,هنردوست عطیه
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1393 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:1 -28
چکیده    دستیابی به توسعه و بهبود کیفیت زندگی از آرمان‏هایی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. یکی از مقولات بسیار مهم در امر توسعه، که مدت‏ها مورد غفلت نظریه‌پردازان و سیاستگذاران قرار گرفته بود، موضوع زنان است. از‌این‌رو، در این پژوهش، هدفْ بررسی وضعیت و موقعیت زنان در برنامه‏های توسعه پس از انقلاب است. روش استفاده‌شده، توصیفی‌ـ تحلیلی است و تحلیل یافته‏ها بر‌اساس الگوی نظری نهادگرایی، با تاکید ویژه بر دیدگاه‌های آمارتیا سن، انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‏دهد، عمق اختلاف و تفاوت برنامه اول و دوم توسعه با نظریه‌های سن بسیار زیاد است و مهم‏ترین عامل موثر در این تفاوت، رش‌محور‌بودن این برنامه‏هاست. با توجه به رویکرد غالب در برنامه سوم، یعنی توانمندسازی زنان، با تاکید بر فراهم‌کردن زمینه‌های لازم برای افزایش مشارکت زنان، حرکتی همسو با دیدگاه سن صورت گرفته و توجه به آموزش، بهداشت، اشتغال، مشارکت سیاسی، و‌... به‌منزله روش‏هایی برای افزایش توانمندی‏های زنان در نظر گرفته شده‏اند. روح حاکم بر برنامه چهارم توسعه، ایده جنسیت، و توسعه و ارتقای سطح کیفیت زندگی افراد، از طریق تحول اساسی در متغیرهای اقتصادی، آموزشی، و بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است. مروری بر شاخص‏های توسعه انسانی، توسعه جنسیتی، و توانمندسازی زنان نشان می‏دهد که طی اجرای برنامه‏های اول تا چهارم، وضعیت زنان از لحاظ بهداشت و آموزش بهبود نسبی پیدا کرده است.
کلیدواژه آمارتیا سن ,زنان ,برنامه‏ های توسعه ,توانمندسازی زنان ,شاخص توسعه انسانی ,شاخص جنسیتی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, استادیار دانشکده اقتصاد, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, کارشناسی ارشد علوم اقتصادی, ایران, دانشگاه مفید, کارشناسی ارشد علوم اقتصادی, ایران
پست الکترونیکی eco.a.honardost@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved